งานวิจัย

ผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เฉพาะเรื่องต่อพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร Created By : อาจารย์เสวิตา แก้วกัณหา

บทคัดย่อ       การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลองเพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เฉพาะเรื่องต่อพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง 168 คน มาจากการสุ่ม กลุ่มทดลอง 84 คน และกลุ่มควบคุม 84 คน กลุ่มทดลองไดดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 246763-Article Text-886635-2-10-20201229.pdf

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ของรายวิชาพยาธิสรีรวิทยา สำหรับนักศึกษาพยาบาล "The Development of e-learning Strategy toward Pathophysiology Course Subject among Nursing Students" Created By : อาจารย์ธีระชล สาตสิน

บทคัดย่อ           การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ของรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาล เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 (รหัส 59) ที่ลงทะเบียนรายวิชาพยาธิสรีรวิทยา รหัสวิชา 6012607 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 84 คนเครื่องมือที่ใช้ใดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 165180-Article Text-868194-1-10-20201225.pdf

Work Motivation in Tobacco Control: Nursing Student Club Creating a Smoke-Free Thai Society Created By : อาจารย์ธีระชล สาตสิน

Abstract นักศึกษาพยาบาลเป็นบุคลากรวิชาชีพทางสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ และช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ รวมทั้งยังมีบทบาทในการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดจากควันบุหรี่ การพัฒนาศักยภาพทั้งด้านความรู้และทักษะด้านการควบคุมยาสูบจึงมีความจำเป็น เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งปดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. _9-บทความวิชาการ_ทอย.pdf

ผลของรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกด้วยวิธี OSCEs: ต่อผลสัมฤทธิ์วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ของนักศึกษาพยาบาล Created By : อาจารย์ธีระชล สาตสิน

   การวิจัยแบบทดลองขั้นต้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ที่ใช้รูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกด้วยการสอบ OSCE กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 87 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบการประเมินทักษะทางคลินิกด้วยวิธี OSCE และแบบประเมินดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 159980-Article The Effectiveness among Nursing Students of the Comprehensive OSCE.pdf

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการให้ยาปฏิชีวนะแก่เด็กวัยเรียน Created By : ดร.ชรริน ขวัญเนตร

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการให้ยาปฏิชีวนะแก่เด็ก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กวัยเรียนและอาศัยในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จำนวน200 ราย เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครองและเด็กวัยเรียน แบบสอบถาดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. _14_ดร.ชรริน.pdf

การดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า: บทบาทของพยาบาลวิชาชีพแผนกฉุกเฉิน Created By : อาจารย์ธีระชล สาตสิน

บทคัดย่อ โรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ และการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของพยาบาลวิชาชีพแผนกฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ของบทความเพื่อนำเสนอบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ตามกระบวนการพยาบาล ตั้งแต่การประเมิน คัดแยกผู้ป่วยตามความรุนแรงด้วยการซักประวัติ การล้างแดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 229041-Article Text-840012-1-10-20200629.pdf

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการดูแลในครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลหลักที่ให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม Created By : ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

ภาวะสมองเสื่อมเป็นอาการผิดปกติในการทำงานของสมองด้านความจำ ความคิด ความสามารถ ในการทำกิจกรรม ซึ่งทำให้ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมและอาการทางจิต จึงจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวเกือบทุกด้าน ส่งผลภาระโดยตรงต่อผู้ดูแล งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษา ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการดูแลในครอบครัวต่อภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมในชุมดูข้อมูลเพิ่มเติม

การพยาบาลโดยใช้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง: มิติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การพยาบาลพระภิกษุอาพาธภายใต้พระธรรมวินัย สำหรับนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน Created By : อาจารย์วิวัฒน์ เหล่าชัย

การเจ็บป่วยทางสุขภาพเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมดาของมนุษย์ เช่นเดียวกับพระภิกษุที่สามารถเกิดการเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกัน ทำให้พระภิกษุต้องเข้ารับการรักษาเพื่อบรรเทาความรุนแรงของการเจ็บป่วยและรักษาการเจ็บป่วยให้ดีขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พระภิกษุต้องได้รับการดูแลภายใต้พระธรรมวินัยเป็นสิ่งสำคัญขณะเข้ารับการรักษาพยาบาล เพื่อให้สอดคล้อดูข้อมูลเพิ่มเติม

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

          การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของบุคคล จากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบโครงสร้างครอบครัวที่เล็กลง รวมถึงการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านพัฒนาการศึกษา เป็นจุดเปลี่ยนของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ ในการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสังคม นำสู่การทำงานได้จริง และบัณฑิตมีสมรรถนะของการดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 247012-Article_บทความวิชาการ-Ju.pdf

Promoting physical activity among Buddhist monks: the role of nurse Created By : อาจารย์วิวัฒน์ เหล่าชัย

      Buddhist monks suffer from chronic illnesses that could be prevented or delayed by having proper physical activity. Because monk’s lifestyle differs from normal Buddhist, physical activity maybe neglected. Physical activity is usage of energy by using muscles in various parts of the body. If the body could not completely metabolize excess fat, it will result in accumulation of fat. Nurses have an important role in promoting physical activity among Buddhist monks, which will result in better health for monks, prevention of complications of diseases and reduce risk of noncommunicable diseases (NCDs) such as diabetes, hypertension, chronic kidney disease, hyperlipidemia, obesity, heart disease, cancer and osteoporosis, which is usually caused by monks’ lack of physical activity. Buddhist monks have religious disciplines and duties that make their life style differ from normal citizens. This article shows the role of nurses in promoting physical activity amดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. Promoting Physical Activity among Buddhist Monks The Role of Nurse.pdf

บุหรี่กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล Created By : อาจารย์วิวัฒน์ เหล่าชัย

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาในระบบสาธารณสุขทั่วโลก และมีจำนวนการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นโดยมีปัจจัยเสี่ยงมากมายที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ เมื่อร่างกายได้รับควันบุหรี่เข้าไปจะทำให้ร่างกายได้รับสารพิษจากควันบุหรี่ เช่น นิโคติน ทาร์ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ แอมโมเนีย เป็นต้น สารพดูข้อมูลเพิ่มเติม

Factors associated with alcohol consumption among Thai people by gender: Results from the smoking and drinking behavior survey 2014 Created By : อาจารย์ศรัทธา ประกอบชัย

Objective: The aim of this study was to better understand alcohol-drinking behaviors among Thai people using the social determinants of health theoretical framework. Method: Participants were Thai people aged 15 years old or older. 25,758 of Thai people were selected through a stratified random sampling method. The study was a secondary analysis of a national cross-sectional study using the data from The Thailand Smoking and Drinking Behavior Survey 2014. Results: Thai people were regular drinkers (13.69%). Regarding gender, 26.54% of males and 2.72% of females were regular drinkers. The risk factors for regular drinking among Thai males included:  family members and close friends consuming alcohol, being aged 25–44 years old, living in Northern Thailand, being a skilled or unskilled worker, smoking, and income 10001–30000 Thai Baht/month (31 THB/US dollar).  Protective factors against alcohol consumption were living in Southern Thailand and being unemployed/stดูข้อมูลเพิ่มเติม

Effects of exercise on physical performances among frail older adults: A review study Created By : อาจารย์ศรัทธา ประกอบชัย

Frailty is a crucial concept in determining physiological reverses among older adults. Physical frailty can predict the vulnerability for community-dwelling older adults as the functional performances are declined. Recently, nurses and health care professionals have implemented the strategies for enhancing physical capacity among frail older adults. Even the clinical guidelines of physical activity and exercise recommendations are widely published, older adults still have a low level of physical exercise. The notable is that exercise intervention is effective evidence for preventing frailty. This review indicates that a combination of aerobic, resistance exercise, and multicomponent exercise can improve physical performance such as increase muscle strength, balance, muscle mass, gait speed, and prevent falls. Frailty is a reversible condition. Therefore, encouraging older adults to perform physical exercise is needed to maintain physical functioning as well as promote quality of life. ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 8Sattha65-71.pdf

การศึกษาผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลสังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐ Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การศึกษาเชิงบรรยายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐ กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจากอาจารยพ์ยาบาลประจำ ซึ่งปฏิบัติงานสอนภาคทฤษฎี ภาคทดลอง หรือ ภาคปฏิบัติ ในสังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐ ในปี 2560 จำนวน 60 สถาบัน จำนวน 3,091 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้สถาบันที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนดูข้อมูลเพิ่มเติม

การพัฒนาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน. Created By : ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย

รูปแบบการจัดการดูแลสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีโรคเรื้อรังในชุมชน Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ประชากรวัยผู้สูงอายุในปัจจุบันมีจานวนเพิ่มมากขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องดารงชีวิตอยู่กับภาวะโรคเรื้อรังในชุมชน พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทสาคัญในการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมเรื้อรังในชุมชนที่มีความซับซ้อนและเปราะบาง บทความนี้นาเสนอความหมายและกรอบแนวคิดของการจัดการดูแล ประกอบด้วย 1) การระบุผู้รับบริการที่ต้องการการจัดกดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. _9_Thitaporn-บทความวิชาการ.pdf

An Integrative Literature Review: Health Literacy and Learning Ability among Older Adults with Chronic Illness. Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

Background: Chronic illness is life adversity that suffered older people. Health literacy plays an essential role to improve their quality of life, also relates to how the elder learned from their entire lives. To promote suitable health care, an understanding of health literacy in older people is needed to be described and expanded. This study aims to understand an existing knowledge about health literacy and learning ability among older people who experience chronic illness. It will consequentially guide to improve the older wellbeing and deliver better care services.Design: An integrative review of literature.Methods: This review was limited to original articles in English and Thai. Bowling and Pearson’s quality appraisal were critically reviewed to integrate the results of the literature.Results: This study delivered the three associated issues about health literacy and their learning ability to promote and improve health among older people with chronic illness. There were; 1ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. _8_IJGE publication 2019-Thitaporn and colleage.pdf

The Effectiveness of Dyadic Care Management Programs of Informal Caregivers for Persons with Dementia on Well-being Outcomes: A Systematic Review Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

At present, the dramatic growth of cognitive impairment, especially dementia among the aging population is of a high concern. Interventions to increase psychological well-being of informal caregivers, like family members, are also important. The aim of this article was to systematically review related literature about the effects of dyadic care management interventions between primary caregivers and dyads with dementia in the home. Databases consisting of CINAHL, OVID Full Text, ProQuest Nursing, PSYCH info, ERIC, MEDLINE, and PubMed were searched by the PICOtechnique using keywords of „well-being outcomes‟, „caregiver‟, „care recipient‟, „dementia‟, „dyadic‟, for interventions published in English with full text available from 2012 until present. Fourteen studies were identified. Findings suggested that dyadic care management for dementia caregiving dyads were feasible and well accepted. Those interventions included various approaches such as psดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 36-44 Pages.docx

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยนี้เพื่อประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลใช้การิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบเจาะจง คือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 10 คนรวบรวมข้อมูล 2 เดือน โดยใช้กรอบสุนทรียสาธก เครื่องมือ ได้แก่ แนวคำถามดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. _4_ลัดดาวัลย์.pdf

ภาวะสุขภาพจิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่า ภาวะสุขภาพจิต และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นสิ่งสาคัญสาหรับนักศึกษาพยาบาล ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเห็นว่าการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมุ่งเน้นให้นักศึกษาพยาบาลมีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบรอบ มีภาวะผู้นา เผชิญปัญหา และจัดการได้อย่างเหมาะสม ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. _3_บทความวิชาการภาวะสุขภาพจิต_ตีพิมพ์วพบ,อต._ธณิดา.pdf

The effects of reflection thinking on professional attitude, confidence and achievement of the Fundamental of Nursing Practicum students Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

This quasi-experimental, one-group, pretest-posttest research aimed ofstudy to utilize reflection on professional attitude, confident, and the achievementof Fundamental of Nursing practicum among nursing students. The target group ofthis study (N=83) were second year nursing students of Faculty of Nursing, SuanDusit University who were practiced in the Fundamental Nursing Practicum subjectduring the second semester, academic year 2017. The research measurements were:1) Nursing students’ reflection thinking on fundamental of nursing practicum2) Nursing students’ Confident assessment form of Fundamental of NursingPracticum 3) a nursing students’ professional attitude assessment form. Quantitativedata was analyzed by using the descriptive statistic and Paired-test, while the contentanalysis explored the qualitative data.The findings revealed that the level of nursing students’ professional attitudeon Fundamental of Nursing practicum before and after were good. (meaดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. _2_aje_ธณิดา.pdf

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อเกี่ยวกับการกินยาในพระสงฆ์อาพาธกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความเชื่อเกี่ยวกับการกินยาของพระสงฆ์อาพาธกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา ระยะเวลาอาพาธจำนวนของยาที่ได้รับ และการเกิดอาการไม่สุขสบายจากการใช้ยา กับความเชื่อเกี่ยวกับการกินยาของพระสงฆ์อาพาธกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยพระสดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. _10_วิจัย_เรณู.pdf

ความตรงและความเที่ยงของแบบวัดคุณภาพชีวิต เฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฉบับภาษาไทย Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความตรงและความเที่ยงของแบบวัดคุณภาพชีวิตเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฉบับภาษาไทย (Thai-SS-QoL-12) การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ ผู้วิจัยแปลแบบวัดคุณภาพชีวิตเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (SS-QoL-12) จำนวน 12 ข้อ เป็นภาษาไทย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน และนำมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตรวจสอบความตรงเชดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. _1_วิจัย_เพลินตา.pdf

การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนาความตระหนัก เชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล: การสะท้อนคิด ของนักศึกษาไทย และต่างชาติ Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

  สังคมไทยในปัจจุบันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นที่สถานศึกษาพยาบาล ต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวัฒนธรรม บทความนี้มีจุดประสงค์ เพื่อนำเสนอประโยชน์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความตระหนักเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลโดยกิจกรรมการเรียนรู้จากการให้บริการ และแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เขียน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. _7_บทความวิชาการ_ดร.ประกาย_สมจิต.pdf

การจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึกและการกำกับตนเอง: ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (บทความวิชาการ) Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึกและการกำกับตนเองเป็นแนวทางการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้อันพึงประสงค์ ด้วยกระบวนการพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ การคิดวิจารณญาณ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การประเมินในเชิงให้ค่า การบูรณาการ และการสื่อสาร อันจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อควบคุมพฤติกรรมภาดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินโรงเรียนสุขภาวะของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

โรงเรียนสุขภาวะ เป็นโจทย์สำคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ให้ผู้เรียนมีความสุขในมิติของกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ และเป็นประเด็นท้าทายต่อการเสริมสร้างสุขภาวะ การวิจัยเชิงปริมาณนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับโรงเรียนสุขภาวะ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 115 คน ซึ่งดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 240597-Article Text-บทความวิจัย_Ju.pdf

การประเมินความต้องการจำเป็นและวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงก้าวหน้าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำเชิงก้าวหน้าและวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงก้าวหน้าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 375 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 208015-Research Results-823262-1-10-20200225.pdf

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจภาวะผู้นำเชิงก้าวหน้าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงสำรวจของภาวะผู้นำเชิงก้าวหน้า กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 375 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามภาวะผู้นำเชิงก้าวหน้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ หมุนแกนองค์ประกอบแบบอดูข้อมูลเพิ่มเติม

Expectancy on Being Older Persons and Self-Preparation for Old Age in Middle-Adults: Bang Phlad, Bangkok Metropolis Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

The purposes of this study were to assess the level of expectancy on beingolder persons and of the self-preparation for old age in middle-aged adults (agesbetween 35-60 years); and to estimate an equation to predict the self-preparation ofmiddle-aged adults from the demographic factors and the expectancy on being olderpersons. The sample of 400 persons were recruited from middle-aged adults who werequalified with the predetermined criteria, using multi-stage random sampling technique.Data was collected using the questionnaire, developed by the researchers, consistedof 3 sections: the personal data, the expectancy on being older persons and theself-preparation for old age. The CVIs of sections 2 and 3 of the questionnaire were0.97 and 1.0 with reliabilities of 0.92 and 0.93 respectively.It was found that the expectancy of the sample on being older persons ingeneral was at a high level (Mean 4.07, S.D. 0.66) and the self-preparation for old agein general was also at a high level (Mean 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 35-45Jirojanakul et al.pdf

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร. Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

 1. 10_ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ-อรนุช.pdf

An Occupational Health Education Program for Thai Farmers Exposed to Chlorpyrifos. Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

 1. 11_KIM.pdf

Evaluation of the Bachelor of Nursing Science Program, Faculty of Nursing, Suan Dusit University, in Academic Year 2015 (Revised edition B.E. 2555) Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

 1. 15_JMSS Manasaporn Vitoonmetha.pdf

รูปแบบการบริหารกิจกรรมลานกีฬาผู้สูงอายุ (ลานกีฬาพัฒน์1) Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

น้ำนมแม่: โภชนาหารแห่งมวลมนุษย์. Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

Nutrition Literacy and the Elderly with Hypertension. Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

Hypertension is a highly prevalent condition with numerous health risks, and the incidence of hypertension is greatest among elderly. There are a number of collateral effects, including risks for dementia, physical disability, cardiovascular, and diabetes. The multi-dimensional risks of hypertension among elderly have been found to be associated with smoking, obesity, sedentary lifestyle and lack of physical activity. However, the one of determined factors of hypertension is food consumption. Consumption knowledge could help the elderly in the community. This process exposed to the various information. It also influenced to the information of decision making to increasing the behavior changing and lifestyles appropriately. Only the nutrition knowledge cannot influence the development skill of the right consuming decision. Nutrition literacy intervention is composed of the providing health information in order to achieve the knowledge and how to make the decision making correctly. Furthดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 14_ดร.รุ่งนภา.pdf

Effect of Positive Discipline Program for Adolescence in School. Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

The purpose of this study was to compare self-discipline of students classified by gender and education. The sample of this research was 80 students, grade 7-9 under the Bangkok Education Service Area office, in the second semester of academic year 2017, by using the multi-stage sampling. The instrument used in the research was the self-disciplinary questionnaire which consists of six aspectsas follows: self-confidence; tolerance, honesty, leadership, and society compliance. The reliability score of self-disciplinein the statement version was between 0.682 - 0.798, the overall reliability was 0.879.Meanwhile, the reliability score of self-discipline in the situation version was between 0.609 - 0.738, the overall reliability was 0.858. When comparing the self-disciplinary classified by sex and education, the results showed that female students have higher score in self-disciplinary than male students, in the same time, grade 9 students have higher score in self-disciplinary than grade 7ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. Tract 3-หน้า 225-232-อ.อารียา.pdf

The effect of preparedness program before clinical practice on achievement of nursing students in the subject of Maternal and Newborn Nursing and Midwifery practicum. Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

This quasi-experimental research aims to study the effect of preparedness program before clinical practice in the subject of Maternal and Newborn Nursing & Midwifery practicum. This subject was provided for the second year nursing students in the second semester academic year 2010, college of nursing and health SuansunandhaRajabhat University. Samples of this research which were purposive sampling using 106 nursing student in the second year of academics year 2010. Data were analyzed by descriptive statistic and open-end question were used for reflection.         The preparedness program were divided in 3 category based on clinical service. Three categories are nursing during pregnancy, nursing care during delivery period and postpartum nursing care. The result were as,the final evaluation of this subject most students achieved in grade “B” (46.22%). For the nursing during pregnancy group, the result show good to very good in receivinดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. Article A.phet.docx

ชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย: กรณีศึกษา ชุมชนท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การศึกษาวิจัยครั้งเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีเพื่อศึกษาศักยภาพชุมชนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือรข่ายในการส่งเสริมชุมชนสุขภาวะ ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย รวมทั้งสร้างแกนนำกิจกรรมชุมชนสุขภาวะ ในประชากรชุมชนท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วยแบบสอบถามเดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 7_paper 2561-สุชาดา.pdf

Effects of Occupational Health Prevention Program among Thai Farmers. Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

The problem of inappropriate chlorpyrifos usage is an important concern for workers who have direct exposure. The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of occupational health prevention program among Thai farmers, using a quasi-experimental design with the two-groups: pre-test-post-test. The samples consisted of 70 farmers who had mixed or sprayed CPF and used CPF spray for more than a year and had unsafe blood cholinesterase enzyme level. 35 subjects in each group were equally assigned by random assignment to an experimental group and a control group, and both groups had no difference in the characteristics. Those in the experimental group received the occupational health prevention program at week 1, but those in the control group received the usual care. Outcomes were measured before intervention (baseline), and at 1 and 4 weeks after intervention, and then data were analyzed with descriptive and using repeated measures of ANOVA testing. The findings reveal that paดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 6_Rattanaselanon p41-48-ปณวัตร.pdf

ผลของโปรแกรมการสร้างความเชื่อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในชุมชน. Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การขาดการรับรู้โอกาสเสี่ยงความรุนแรงของโรคมีผลต่อความรู้สึกคุกคามชีวิตลดลงประกอบกับการขาดการรับรู้ประโยชน์และความสามารถแห่งตน ร่วมกับการรับรู้อุปสรรคที่สูงทำให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เหมาะสม การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest Control ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 5_วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข-ปณวัตร.pdf

Relationship between perceptions of health status, needs, expectations, ability for self-care among elderly people dwelling at Community in Khet Bang Phlat in Bangkok of Thailand Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

Purpose: to examine the relationship between perceptions of health status, needs, expectations, ability for self-care among elderly dwelling at Community in Khet Bang Phlat in Bangkok of Thailand. Methods: Descriptive design was conducted in elderly people. A multi-stage random sampling technique was used. Data collection was carried out by using two questionnaires. The first questionnaire collected information related to general background, basic clinical examination, physical health self-reports and mental health self- reports. The second questionnaire was used in order to gather data in relation to perception on needs, expectations and self-care ability. All of questionnaires such as needs, expectations, and self-care ability were reliability coefficient at a level of .90, .93, and .93 respectively. These two questionnaires content validity had Index of item Objective Congruence equal to 0.8. The statistical analysis used in the study was descriptive statistic and Pearson correlatดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 1_นงลักษณ์-สมจิต-เรณู-ญาดารัตน์-ชุติมา.pdf

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ความท้าทายของพยาบาลฉุกเฉินในการดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤติ Created By : ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome: ACS) เป็นกลุ่ม อาการที่บ่งชี้ถึงภาวะการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจท าให้กล้ามเนื้อหัวใจขาด เลือดเฉียบพลันรุนแรง ระยะเวลาของการอุดตันที่นานขึ้นจะเพิ่มพื้นที่การตายของกล้ามเนื้อหัวใจส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ผู้ป่วยจึงต้องได้รับ การดูแลรักษาพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีปดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ความท้าทายของพยาบาลฉุกเฉินในการดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤติ.pdf

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Created By : อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาและรูปแบบการสอนของอาจารย์ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพรายวิชาภาคทฤษฎี/ทดลองของคณะพยาบาลศาสตร์และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชากลุ่มวิชาชีพรายวิชาภาคทฤษฎี/ทดลองที่สอดคล้องกับรูดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 162869-Article Text-451670-1-10-20181226.pdf

การสร้างเสริมสุขภาวะการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ: บทเรียนจากโครงการงานบันดาลใจ Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

บทคัดย่อ สุขภาวะการทำงานของพยาบาลวิชาชีพเป็นเรื่องที่องค์กรควรคำนึงถึงเพราะเป็นวิชาชีพที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ผู้บริหารควรมีแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาวะการทำงานของพยาบาลทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล แนวทางที่เสนอในบทความนี้ได้มาจากการสังเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะของโครงการงานบันดาลใจ ซึ่งสามารดูข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปี ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร: การจัดการในครอบครัว Created By : ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

เพื่อศึกษาการจัดการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของครอบครัวที่มีบุตรวัยก่อนเรียนที่กำลังศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนในชุมชนเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร บิดา มารดาหรือผู้ปกครองจำนวน 95 คนจากศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนทั้ง 5 แห่งในชุมชนเขตบางพลัดตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล:โดยใช้สถิติบรรยาย และ one-way ANOVA         ผลการศึกษา: บิดา มารดา มีการรับรู้ควดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 5.อรนุช ชูศรี-51-62.pdf

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการกำกับตนเองของนักศึกษาพยาบาลโดยการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึกในวิชาวิจัยทางการพยาบาล Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

จัดการเรียนการสอนแบบตกผลึก เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการกำกับตนเองก่อน และขณะเรียนแบบตกผลึก และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำานวน 33 คน ที่เรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ทดลอง ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึก เครื่องมือดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 3_บทความวิจัย-ดวงเนตร ก.ย.-ธ.ค 61.pdf

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การศึกษาผลการให้คะแนนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ในอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติที่มีประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน Created By : ผศ.ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และอิทธิพลของคะแนนสอบย่อยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ในนักศึกษากลุ่มที่มีความเชื่อในอำนาจแห่งตนแตกต่างกัน ประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 92 คน ทีดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. บทความที่ตีพิมพ์วลัยอลงกรณ์.pdf

ผลของการจัดสอบย่อยประจำสัปดาห์ และความเชื่อในอำนาจแห่งตนของนักศึกษาพยาบาล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 Created By : ผศ.ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์

 1. บทความที่ตีพิมพ์วลัยอลงกรณ์.pdf

โครงการ "การประเมินภายนอกโครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์" Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

 1. _2_บทสรุปผู้บริหาร-สารบัญ.pdf

โครงการวิจัยติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอครอบครัว Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

นโยบายทีมหมอครอบครัวอุบัติขึ้นท่ามกลางสายธารใหญ่อันยาวไกลแห่งการพัฒนาระบบย่อยอย่างน้อยสองระบบในระบบบริการสุขภาพไทย หนึ่งคือ ระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งมักนิยมเข้าใจกันว่า ไม่ใช่บริการเฉพาะโรค/เฉพาะทาง โดยมักเกิดขึ้นใกล้บ้าน อีกระบบคือ ระบบสุขภาพอำเภอ(district health system) สิ่งนี้กินความกว้างกว่าบริการสุขภาพโดยรวมเอาความเคลื่อนไหวใดๆเพื่อให้เกิดสุขภาพในขอดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. familycareteam_full_report_hsri.pdf

การพัฒนาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน Created By : ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 2) ศึกษาการจัดการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของครอบครัวเด็กปฐมวัย  3) พัฒนาแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน และ 4) สืบค้นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวดูข้อมูลเพิ่มเติม

การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยนเี้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถปุระสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการ ใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำ นวน 84 คน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 และ อาจารย์พยาบาล 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย1) แบบประเมินการวางแผนดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 79378-191242-1-SM-มนสภรณ์.pdf

การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนา ทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

บทความนี้นาเสนอความหมาย และรูปแบบของการเรียนรู้จากการให้บริการ (Service-Learning) และแสดงให้เห็นว่า Service-Learning ช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลอย่างไร โดยยกตัวอย่างจากงานวิจัย และข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้น ยังได้นาเสนอกระบวนการในการจัดกิจกรรม Service-Learning ที่ได้ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ที่ผู้ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. Final version-Service learning and cognitive skills development.pdf

ชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย: กรณีศึกษาชุมชนท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชน การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมชุมชนสุขภาวะ ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายรวมทั้งสร้างแกนนำกิจกรรมชุมชนสุขภาวะ ในประชากรชุมชนท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. paper 2561-สุชาดา.pdf

ผลของการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดต่อทัศนคติวิชาชีพ ความมั่นใจ และผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

บทความนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดต่อ การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเป็นพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เป็นวิชาแรกของนักศึกษาพยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการการเรียนรู้ของนักศึกษา การสะท้อนคิดช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. อ.ธณิดา-ก.ค.-ธ.ค. 61.pdf

สภาพการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านในตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาและหาคำอธิบายประสบการณ์การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน ในตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐมรูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงคุณภาพ (quality researchวิธีดำเนินการวิจัย : ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พักอาศัยอยู่ในตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม โดยเลือกแบบเจาะจงและจนกว่าข้อมูลอิ่มตัว ข้อมูลอิ่มตัวเมื่อครบจำนวน 30 คนดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. _วารสารและสุขภาพ สุนันทา_นารีรัตน์.pdf
 2. 000วารสารและสุขภาพ สุนันทา_MA-นารีรัตน์.pdf

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อค้นหาวิถีชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้สูงอายุ จำนวน330 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างเชิงช่วงชั้นแบบมีสัดส่วน รวบรวมข้อมูลโดยแบบประเมินวิถีชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 11_อ.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล.pdf

ปัจจัยสนับสนุนระบบการดูแลแบบไร้รอยต่อของเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจ Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบไร้รอยต่อของเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจในโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพระดับดีเยี่ยม 3 แห่ง คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลทีมสุขภาพสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติในโครงการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 30 รายได้แก่ แพทย์ 6 ราย พยาบาล 15 รดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 10_ลัดดาวัลย์ เตชางกูร.pdf

ฤทธิ์การกำจัดลูกน้ำยุงและการไล่ยุงของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยสาบเสือต่อยุงลายบ้าน ยุงรำคาญ และยุงก้นปล่อง Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

สาบเสือเป็นวัชพืชที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจวิธีการสกัดและประยุกต์ใช้สำหรับฆ่าลูกน้ำยุง (ลูกน้ำยุงระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 4) และไล่ยุงลายบ้าน Aedes aegypti,ยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus และยุงก้นปล่อง Anopheles dirus B โดยนำส่วนใบ ลำต้น และรากสาบเสือมาสกัดด้วยน้ำ เอทานอล และเมทานอลเป็นตัวทำละลาย ผลการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตของสารสกัดหยาบจากใบด้วยเมทานดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 8_ลูกน้ำยุงลาย-ดร.สุชาดา.pdf

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Created By : อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์

การวิจัยแบบผสานวิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาและรูปแบบการสอนของอาจารย์ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชากลุ่มวิชาชีพรายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ด้วยสถดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 2_อ.ศิริพร นันทเสนีย์-วพบ.อุตรดิตถ์.pdf

ประสิทธิผลของภาพฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่ที่มีผลต่อทัศนคติ อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ : กรณีศึกษาเยาวชนในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม Created By : อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ

ภาพฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย Created By : อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ

การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการจัดการสุขภาพจิตต่อสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Created By : อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์

ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ : การป้องกันในวัยผู้ใหญ่ การบำบัดทางสุขภาพจิต และการสนับสนุนในครอบครัวสำหรับผู้ดูแลหลัก Created By : อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ

An Occupational Health Education Program for Thai Farmers Exposed to Chlorpyrifos.Asia Pacific Journal of Public Health,1–7. Created By : ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

The majority of the farmers in this sample of Thai farmers did not use sufficient self-protective behaviors when using the organophosphate insecticide chlorpyrifos. Most were directly exposed to chlorpyrifos, potentially leading to illnesses. The aim of this study was to improve safety behaviors when using chlorpyrifos by an occupational health education program. A controlled trial (n = 70) of an occupational health education program was undertaken in rural Thailand prior to the occupational health education program. There were no differences in behavior between experimental and control groups. Completion of the program led to a significant improvement in safe working practices and in the amount of the metabolite. However, significant differences were noticed after participating in the occupational health education program on both safety behaviors and the amount of the metabolite 3,5,6-trichloro-2-pyridinol present in urine.ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. An Occupational Health Education Program for Thai Farmers Exposed to Chlorpyrifos.pdf

ผลของโปรแกรมการสร้างความเชื่อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในชุมชน Created By : ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

การขาดการรับรู้โอกาสเสี่ยง ความรุนแรงของโรคส่งผลให้ลดความรู้สึกที่คุกคามต่อชีวิต  ร่วมกับองค์ประกอบความเชื่อด้านสุขภาพอื่น ๆ ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจที่ไม่เหมาะสม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ การวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pre-Test Posttest Control Group Design) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. Nursing Journal of the Ministry of Public Health.pdf

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร Created By : ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ การวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุมทดสอบหลังการทดลอง (Posttest Control Group Design) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการให้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ.pdf

แนวคิดการจัดการภาวะสุขภาพของบุคคลและครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยด้วยโรคเรื้อรัง Created By : ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

ปัจจุบันโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มมากผู้ป่วยต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาน ที่ต้องมีการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย ของสมาชิกครอบครัว และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้มีปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต มีการจัดการตนเองทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องและดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. แนวคิดการจัดการภาวะสุขภาพของบุคคลและครอบครัวที่มี.pdf

Influencing of Family Management in Families with Thalassemic Children on Health Related Quality of Life and Family Functioning: SEM approach. Created By : ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

Purpose: to predicate the way in which families incorporate the work of managing a child with thalassemia within family life and its outcomes. Methods: A correlational design was used. The structural equation modeling (SEM) approach was used. A total of 309 parents of children with thalassemia from four tertiary care hospitals in Thailand complete our questionnaires. Results: Family life difficulty had a negative influence on child HRQOL(b = - 4.3, p < .05) and family functioning (b = - 2.72, p < .05), whereas child’s daily life (b = 4.18, p < .05) and condition management ability(b = - 2.8, p < .05) had a positive influence on child HRQOL. In the final model, three variables including child’s daily life, condition management ability, and family life difficulty could explain 33% of variance of child   HRQOL (R2= 0.33). Also this model showed that only family life difficulty could explaiดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 3653-36108-3-PB (1).pdf

รูปแบบการจัดการในครอบครัวที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย Created By : ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

ธาลัสซีเมียอยู่ในกลุ่มความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีอัตราความชุกสูงถึง 30%-40% ของประชากร ในประเทศไทยป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย คาดว่าอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีเด็กเกิดใหม่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียถึง 900,000 คน คณุภาพชวีติของเดก็จงึขนึ้อยกู่บับดิา มารดาทใี่หก้ารดแูลทงั้ภาวะสขุภาพ และการเจรญิเตบิโต ตามระยะพัฒนาการ ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันวิธีการดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. orranuch SDU.pdf

โปรแกรมการเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองของบุคคลที่มีความดันโลหิตสูง: โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพ็นเดอร์และทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

 1. โปรแกรมการเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองของบุคคลที่มีความดันโลหิตสูง โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพ็นเดอร์และทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม.pdf

ประสิทธิภาพการผสมเกสรของชันโรงขนเงิน (Tetragonula pagdeni) ในการเพิ่มผลผลิตมะระจีนในสภาพไร่ Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การศึกษาประสิทธิภาพการผสมเกสรของชันโรงขนเงิน (Tetragonula pagdeni) ในการเพิ่มผลผลิตมะระจีนในสภาพไร่ ได้ดำเนินการที่แปลงทดลองของบริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย)จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผสมเกสรของชันโรง (T. pagdeni) ในการเพิ่มผลผลิตมะระจีนในสภาพไร่ อัตราส่วนของจำนวนรังต่อไร่ที่เหมาะสม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 7_ชันโรงขนเงิน-ดร.สุชาดา.pdf

การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของผู้ใหญ่วัยกลางคนในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

 1. Abstract_การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของผู้ใหญ่วัยกลางคนในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร.pdf

ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลต่อการสอบความรู้รวบยอดการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุ และความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (Quasi-Experimental Research Onegroup pretest–posttest design) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยการสอบความรู้ก่อน และหลังการทบทวนความรู้ หาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบความรู้รวบยอด กับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 2_น้องและมนสภรณ์.pdf

ผลการใช้การตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเองเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของพระสงฆ์อาพาธโรคเบาหวาน โรคพยาบาลสงฆ์ Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

 1. ผลการใช้การตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว.pdf

ภาวะสุขภาพความต้องการจำเป็น ความคาดหวัง และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในชุมชนเขตบางพลัด Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

 1. HuSo 29-60 นอก[6381].pdf

ประสิทธิผลการใช้กระบวนการกลุ่มในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

ประสิทธิผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ Created By : ดร.ชรริน ขวัญเนตร

ประสิทธิผลของนวัตกรรมปลอกหุ้มสายวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารก Created By : อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์

 1. ABSTRCT1.pdf

ผลของการใช้อีเลิร์นนิ่งและการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปีการศึกษา 2556 Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

The effect of preparedness program before clinical practice on achievement of nursing students in the subject of Maternal and Newborn Nursing and Midwifery practicum Created By : อาจารย์อารียา เตชะไมตรีจิตต์

The effect of preparedness program before clinical practice on achievement of nursing students in the subject of Maternal and Newborn Nursingand Midwifery practicum   PetcharatTechathawewon* College of nursing and health SuanSunandhaRajabhatUniversity,Bangkok,Thailand E-mail: petcharat.te@ssru.ac.th Areeya Techamaitrechit, M.N.** College of nursing Suan Dusit University,Bangkok,Thailand E-mail: areeya_tec@dusit.ac.th         This quasi-experimental research aims to study the effect of preparedness program before clinical practice in the subject of Maternal and Newborn Nursing & Midwifery practicum. This subject was provided for the second year nursing students in the second semester academic year 2016, college of nursing and health SuansunandhaRajabhat University. Samples of this research which were purposive sampling using 106 nursing student in the second semester of academics year 2016. Data were analyzed by descriptive statistic aดูข้อมูลเพิ่มเติม

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย: บริบทของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Created By : อาจารย์ธีระชล สาตสิน

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย: บริบทของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน End-of-life care: The context of the emergency room ธีระชล สาตสิน* ผศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิม**   บทคัดย่อ ถ้าหากคนเราสามารถเลือกสถานที่ตายได้ ทุกคนก็คงอยากตายดี ตายสงบ ปราศจากความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด ตายด้วยจิตที่เป็นกุศล ท่ามกลางความอบอุ่นของครอบครัวหรือบุคคลอันเป็นที่รัก คงไม่มีใคร อยากตายที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. บทคัดย่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย บริบทของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน.pdf

ชี่กงกับการดูแลสุขภาพ Created By : ผศ.ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด

             ชี่กงเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีมานานนับห้าพันปี ปัจจุบันถือเป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่ง ลักษณะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่สอดคล้องกับการหายใจ เพื่อให้พลังชีวิต (Qi) หรือทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าทางชีวภาพ (Bioelectromagnetic Energy) ในร่างกาย มีการไหลเวียนดี และหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะทำให้ผู้ปฏิบัตดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ชีกงกับการดูแลสุขภาพ-96891-Article Text-242532-1-10-20170824.pdf

การพัฒนาระบบการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า: บริบทของพยาบาลแผนกฉุกเฉิน Created By : อาจารย์ธีระชล สาตสิน

บทคัดย่อ พยาบาลวิชาชีพแผนกฉุกเฉินเป็นด่านแรกในการดูแลผู้ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่การประเมินคัดกรอง การซักประวัติ การให้คำแนะนำเรื่องสิทธิการรักษา การล้างและทำความสะอาดแผล การให้คำแนะนำในการดูแลแผล และการให้คำแนะนำในการฉีดวัคซีน โดยใช้สมรรถนะที่มีของพยาบาลในการพัฒนารูปแบบการดูแล เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดโรคและลดความวิตกกังวลแก่ผู้ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Emergency Nurses’ Competency in the Provision of Palliative Care and Related Factors Created By : อาจารย์ธีระชล สาตสิน

Emergency Nurses’ Competency in the Provision of Palliative Care and Related Factors        Theerachol Satsin1*   Yaowarat Matchim2   Borwarnluck Thongthawee2                                                                                                    1Master Student, Faculty of Nursing, Thammasat University, Bangkok, Thailand.                                                                                             2Assistant Professor, Faculty of Nursing, Tดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. Emergency Nurses’ Competency in the Provision of Palliative Care.pdf

Emergency Nurses’ Knowledge and Competency in the Provision of Palliative Care: A Pilot Study Created By : อาจารย์ธีระชล สาตสิน

 1. Emergency Nurses Knowledge and Competency in the Provision of Palliative Care A Pilot Study.pdf

รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้โปรแกรมสุนทรียสาธก Created By : อาจารย์ลัดดาวัลย์ เตชางกูร

ผลการตัดข้อสอบที่มีอำนาจจำแนกติดลบออกต่อคะแนนการสอบ และความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ: รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Created By : -

 1. หัวข้อวิจัยผลของการตัดข้อสอบที่มีอำนาจจำแนกติดลบออกต่อคะแนนการสอบ และ.docx

กอด: สัมผัสรัก พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การกอด สัมผัสรัก เป็นการโอบรัดอย่างใกล้ชิดด้วยแขนเพื่อแสดงออกถึงความรักต่อผู้รับ การกอดเป็นสัมผัสแรกที่ทุกคนควรได้รับเพราะเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และมั่นคง การกอดจากบุคคลที่รักและปรารถนาดีเป็นพลังสัมผัส (Therapeutic Touch) นอกจากจะทำให้ผู้ได้รับเกิดความรู้สึกที่ดี ผ่อนคลาย และมีความสุขแล้วยังสามารถลดความเจ็บปวด ลดความเครียด ลดความวิตกกังดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 74382-176787-1-SM-กอด-Ju.pdf

ปัจจัยพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (ภาครัฐ): การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

      องค์กรภาครัฐมีเป้าหมายและลักษณะการดำเนินงานขององค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และบริบทในการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้นิยามองค์กรแห่งความสุขขององค์กรภาครัฐมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างจากองค์กรในภาคเอกชน ย่อมส่งผลให้ปัจจัยที่ทำให้เกิดองค์กรแห่งความสุขแตกต่างกันไป วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อสรุปองค์ความรู้ของการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรแห่งดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 41839-Article Text-96408-1-10-20151104.pdf

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลคัดกรองสุขภาพตาในเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งเสริมการดูแลอย่างต่อเนื่อง Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยและพัฒนาต่อยอดรูปแบบ HIFI Model (Health, Information, Friendly, Integration Model) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเด็นของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และวัดระดับความรู้และทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเครือข่ายคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 คน เลือกแบบเจาะจดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 56677-131966-1-PB-ดวงเนตร.pdf

ปัจจัยสร้างสุของค์กรภาคเอกชนในประเทศไทย Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสร้างสุของค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการจัดการ ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ปัจจัยด้านกระบวนการสร้างสุข ปัจจัยด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ และปัจจัยด้านผลลัพธ์องค์กร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานประกอบการ(องค์กร)ที่เป็นเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 532-2123-1-PB-ดวงเนตร-พี่ขวัญ.pdf

ผลตามของรูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อโมเดลโค้งพัฒนาการของความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล. Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

     การวิจัยและพัฒนาต่อยอดรูปแบบ HIFI Model (Health, Information, Friendly, Integration Model) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเด็นของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และวัดระดับความรู้และทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเครือข่ายคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 คน เลือกแดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 56677-131966-1-PB-ดวงเนตร.pdf

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและป้องกันปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยและพัฒนาต่อยอดรูปแบบ HIFI Model (Health, Information, Friendly, Integration Model) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเด็นของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และวัดระดับความรู้และทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเครือข่ายคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 คน เลือกแบบเจาะจดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ดวงเนตร.pdf

คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์พยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

     คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตขององค์กร การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่เี ก่ยี วข้องกับคุณภาพชวี ติ การทำงาน และปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์พยาบาล กล่มุตัวอย่าง คือ อาจารยดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ดวงเนตร.pdf

ปัจจัยทำนายความตั้งใจจะออกจากงานของอาจารย์พยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจจะออกจากงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความตั้งใจจะออกจากงาน และปัจจัยทำนายความตั้งใจจะออกจากงานของอาจารย์พยาบาล กลุ่มตัวอย่างสุ่มอย่างง่ายจากอาจารย์พยาบาล    ที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 5 แห่ง จำนวน 203 คน เครื่องมือที่ใช้ &ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 3153-3430-1-PB-3ปัจจัยทำนาย-ดวงเนตร.pdf

การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลอิทธิพลของความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

     การวิจัยเพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลอิทธิพลของความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองครักษ์ จำนวน 266 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 68808-161407-1-SMอัจศรา-ดวงเนตร.pdf

รูปแบบสมรรถนะผู้นำองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

      การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน 2. เพื่อศึกษารูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน และ 3. เพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่บริษัทที่เป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจานวน 30 แห่ง เครื่ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 18.กำพลสิริ พุทธรักษา ,อำนวย ปาอ้าย, ทวีศิลป์ กุลนภาดล.pdf

ถอดบทเรียนการใช้ดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นำร่อง-โรงพยาบาล) โดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

      การสร้างสุขภาวะองค์กรเป็นภารกิจสำคัญของผู้บริหารองค์กร การถอดบทเรียนนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed methodology) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นการเข้าร่วมโครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน มีค่า IOC = 0.88 ตวรจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาชได้ r = 0.75 สำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 2d2-ดร.ดวงเนตร-ถอดบทเรียน.pdf

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นำร่อง-โรงพยาบาล) Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

           วิจัยเชิงบรรยายวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของดัชนีสุขภาวะภาครัฐ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ โรงพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 212 แห่ง เครื่องมือ คือ ดัชนีสุขภาวะภาครัฐ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 27 ตัวชี้วัด วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL 8.8      &nbดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 564-2216-1-PB-CFA-Ju.pdf

ผลของโปรแกรมการจัดการด้านสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

        การศึกษาเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการด้านสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม แผนกผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 12.เพลินตา.pdf

การกำหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Created By : ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

          การวิจัยและพัฒนานี้เพื่อศึกษาการนำวิธีวิทยาการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรภาครัฐด้านการป้องกันประเทศ โดยเลือกกองทัพอากาศเป็นกรณีศึกษา ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา  เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกอดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. อาเซียน-ดวงเนตร.pdf