งานวิจัย

การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปี ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร: การจัดการในครอบครัว Created By : ดร.อรนุช ชูศรี

เพื่อศึกษาการจัดการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของครอบครัวที่มีบุตรวัยก่อนเรียนที่กำลังศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนในชุมชนเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร บิดา มารดาหรือผู้ปกครองจำนวน 95 คนจากศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนทั้ง 5 แห่งในชุมชนเขตบางพลัดตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล:โดยใช้สถิติบรรยาย และ one-way ANOVA         ผลการศึกษา: บิดา มารดา มีการรับรู้ควดูข้อมูลเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การศึกษาผลการให้คะแนนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ในอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติที่มีประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน Created By : ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และอิทธิพลของคะแนนสอบย่อยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ในนักศึกษากลุ่มที่มีความเชื่อในอำนาจแห่งตนแตกต่างกัน ประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 92 คน ทีดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. บทความที่ตีพิมพ์วลัยอลงกรณ์.pdf

ผลของการจัดสอบย่อยประจำสัปดาห์ และความเชื่อในอำนาจแห่งตนของนักศึกษาพยาบาล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 Created By : ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์

 1. บทความที่ตีพิมพ์วลัยอลงกรณ์.pdf

โครงการ "การประเมินภายนอกโครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์" Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

 1. _2_บทสรุปผู้บริหาร-สารบัญ.pdf

โครงการวิจัยติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอครอบครัว Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

นโยบายทีมหมอครอบครัวอุบัติขึ้นท่ามกลางสายธารใหญ่อันยาวไกลแห่งการพัฒนาระบบย่อยอย่างน้อยสองระบบในระบบบริการสุขภาพไทย หนึ่งคือ ระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งมักนิยมเข้าใจกันว่า ไม่ใช่บริการเฉพาะโรค/เฉพาะทาง โดยมักเกิดขึ้นใกล้บ้าน อีกระบบคือ ระบบสุขภาพอำเภอ(district health system) สิ่งนี้กินความกว้างกว่าบริการสุขภาพโดยรวมเอาความเคลื่อนไหวใดๆเพื่อให้เกิดสุขภาพในขอดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. familycareteam_full_report_hsri.pdf

การพัฒนาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน Created By : ดร.อรนุช ชูศรี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 2) ศึกษาการจัดการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของครอบครัวเด็กปฐมวัย  3) พัฒนาแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน และ 4) สืบค้นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวดูข้อมูลเพิ่มเติม

การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยนเี้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถปุระสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการ ใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำ นวน 84 คน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 และ อาจารย์พยาบาล 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย1) แบบประเมินการวางแผนดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 79378-191242-1-SM-มนสภรณ์.pdf

การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนา ทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

บทความนี้นาเสนอความหมาย และรูปแบบของการเรียนรู้จากการให้บริการ (Service-Learning) และแสดงให้เห็นว่า Service-Learning ช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลอย่างไร โดยยกตัวอย่างจากงานวิจัย และข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้น ยังได้นาเสนอกระบวนการในการจัดกิจกรรม Service-Learning ที่ได้ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ที่ผู้ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. Final version-Service learning and cognitive skills development.pdf

ชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย: กรณีศึกษาชุมชนท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชน การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมชุมชนสุขภาวะ ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายรวมทั้งสร้างแกนนำกิจกรรมชุมชนสุขภาวะ ในประชากรชุมชนท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. paper 2561-สุชาดา.pdf

ผลของการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดต่อทัศนคติวิชาชีพ ความมั่นใจ และผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

บทความนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดต่อ การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเป็นพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เป็นวิชาแรกของนักศึกษาพยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการการเรียนรู้ของนักศึกษา การสะท้อนคิดช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. อ.ธณิดา-ก.ค.-ธ.ค. 61.pdf

สภาพการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านในตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาและหาคำอธิบายประสบการณ์การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน ในตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐมรูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงคุณภาพ (quality researchวิธีดำเนินการวิจัย : ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พักอาศัยอยู่ในตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม โดยเลือกแบบเจาะจงและจนกว่าข้อมูลอิ่มตัว ข้อมูลอิ่มตัวเมื่อครบจำนวน 30 คนดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. _วารสารและสุขภาพ สุนันทา_นารีรัตน์.pdf
 2. 000วารสารและสุขภาพ สุนันทา_MA-นารีรัตน์.pdf

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อค้นหาวิถีชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้สูงอายุ จำนวน330 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างเชิงช่วงชั้นแบบมีสัดส่วน รวบรวมข้อมูลโดยแบบประเมินวิถีชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 11_อ.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล.pdf

ปัจจัยสนับสนุนระบบการดูแลแบบไร้รอยต่อของเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจ Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบไร้รอยต่อของเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจในโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพระดับดีเยี่ยม 3 แห่ง คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลทีมสุขภาพสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติในโครงการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 30 รายได้แก่ แพทย์ 6 ราย พยาบาล 15 รดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 10_ลัดดาวัลย์ เตชางกูร.pdf

ฤทธิ์การกำจัดลูกน้ำยุงและการไล่ยุงของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยสาบเสือต่อยุงลายบ้าน ยุงรำคาญ และยุงก้นปล่อง Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

สาบเสือเป็นวัชพืชที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจวิธีการสกัดและประยุกต์ใช้สำหรับฆ่าลูกน้ำยุง (ลูกน้ำยุงระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 4) และไล่ยุงลายบ้าน Aedes aegypti,ยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus และยุงก้นปล่อง Anopheles dirus B โดยนำส่วนใบ ลำต้น และรากสาบเสือมาสกัดด้วยน้ำ เอทานอล และเมทานอลเป็นตัวทำละลาย ผลการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตของสารสกัดหยาบจากใบด้วยเมทานดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 8_ลูกน้ำยุงลาย-ดร.สุชาดา.pdf

ประสิทธิผลของภาพฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่ที่มีผลต่อทัศนคติ อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ : กรณีศึกษาเยาวชนในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม Created By : อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ

ภาพฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย Created By : อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ

Effects of Occupational Health Education Program for Thai farmers Exposed to Chlorpyrifos. Created By : ดร.อรนุช ชูศรี

The majority of the farmers in this sample of Thai farmers did not use sufficient self-protective behaviors when using the organophosphate insecticide chlorpyrifos. Most were directly exposed to chlorpyrifos, potentially leading to illnesses. The aim of this study was to improve safety behaviors when using chlorpyrifos by an occupational health education program. A controlled trial (n = 70) of an occupational health education program was undertaken in rural Thailand prior to the occupational health education program. There were no differences in behavior between experimental and control groups. Completion of the program led to a significant improvement in safe working practices and in the amount of the metabolite. However, significant differences were noticed after participating in the occupational health education program on both safety behaviors and the amount of the metabolite 3,5,6-trichloro-2-pyridinol present in urine.ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. KIM.pdf

ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับการเยี่ยมบ้าน ต่อความเชื่อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในชุมชน Created By : ดร.อรนุช ชูศรี

การขาดการรับรู้โอกาสเสี่ยง ความรุนแรงของโรคส่งผลให้ลดความรู้สึกที่คุกคามต่อชีวิต  ร่วมกับองค์ประกอบความเชื่อด้านสุขภาพอื่น ๆ ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจที่ไม่เหมาะสม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ การวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pre-Test Posttest Control Group Design) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร Created By : ดร.อรนุช ชูศรี

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ การวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุมทดสอบหลังการทดลอง (Posttest Control Group Design) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการให้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนวคิดการจัดการภาวะสุขภาพของบุคคลและครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยด้วยโรคเรื้อรัง Created By : ดร.อรนุช ชูศรี

ปัจจุบันโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มมากผู้ป่วยต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาน ที่ต้องมีการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย ของสมาชิกครอบครัว และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้มีปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต มีการจัดการตนเองทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องและดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. แนวคิดการจัดการภาวะสุขภาพของบุคคลและครอบครัวที่มี.pdf

Influencing of Family Management in Families with Thalassemic Children on Health Related Quality of Life and Family Functioning: SEM approach. Created By : ดร.อรนุช ชูศรี

Purpose: to predicate the way in which families incorporate the work of managing a child with thalassemia within family life and its outcomes. Methods: A correlational design was used. The structural equation modeling (SEM) approach was used. A total of 309 parents of children with thalassemia from four tertiary care hospitals in Thailand complete our questionnaires. Results: Family life difficulty had a negative influence on child HRQOL(b = - 4.3, p < .05) and family functioning (b = - 2.72, p < .05), whereas child’s daily life (b = 4.18, p < .05) and condition management ability(b = - 2.8, p < .05) had a positive influence on child HRQOL. In the final model, three variables including child’s daily life, condition management ability, and family life difficulty could explain 33% of variance of child   HRQOL (R2= 0.33). Also this model showed that only family life difficulty could explaiดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 3653-36108-3-PB (1).pdf

รูปแบบการจัดการในครอบครัวที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย Created By : ดร.อรนุช ชูศรี

ธาลัสซีเมียอยู่ในกลุ่มความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีอัตราความชุกสูงถึง 30%-40% ของประชากร ในประเทศไทยป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย คาดว่าอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีเด็กเกิดใหม่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียถึง 900,000 คน คณุภาพชวีติของเดก็จงึขนึ้อยกู่บับดิา มารดาทใี่หก้ารดแูลทงั้ภาวะสขุภาพ และการเจรญิเตบิโต ตามระยะพัฒนาการ ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันวิธีการดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. orranuch SDU.pdf

โปรแกรมการเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองของบุคคลที่มีความดันโลหิตสูง: โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพ็นเดอร์และทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

 1. โปรแกรมการเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองของบุคคลที่มีความดันโลหิตสูง โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพ็นเดอร์และทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม.pdf

ประสิทธิภาพการผสมเกสรของชันโรงขนเงิน (Tetragonula pagdeni) ในการเพิ่มผลผลิตมะระจีนในสภาพไร่ Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การศึกษาประสิทธิภาพการผสมเกสรของชันโรงขนเงิน (Tetragonula pagdeni) ในการเพิ่มผลผลิตมะระจีนในสภาพไร่ ได้ดำเนินการที่แปลงทดลองของบริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย)จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผสมเกสรของชันโรง (T. pagdeni) ในการเพิ่มผลผลิตมะระจีนในสภาพไร่ อัตราส่วนของจำนวนรังต่อไร่ที่เหมาะสม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 7_ชันโรงขนเงิน-ดร.สุชาดา.pdf

การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของผู้ใหญ่วัยกลางคนในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

 1. Abstract_การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของผู้ใหญ่วัยกลางคนในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร.pdf

ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลต่อการสอบความรู้รวบยอดการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุ และความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (Quasi-Experimental Research Onegroup pretest–posttest design) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยการสอบความรู้ก่อน และหลังการทบทวนความรู้ หาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบความรู้รวบยอด กับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 2_น้องและมนสภรณ์.pdf

ผลการใช้การตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเองเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของพระสงฆ์อาพาธโรคเบาหวาน โรคพยาบาลสงฆ์ Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

 1. ผลการใช้การตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว.pdf

ภาวะสุขภาพความต้องการจำเป็น ความคาดหวัง และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในชุมชนเขตบางพลัด Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

 1. HuSo 29-60 นอก[6381].pdf

ประสิทธิผลการใช้กระบวนการกลุ่มในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

ประสิทธิผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ Created By : ดร.ชรริน ขวัญเนตร

ประสิทธิผลของนวัตกรรมปลอกหุ้มสายวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารก Created By : อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์

ผลของการใช้อีเลิร์นนิ่งและการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปีการศึกษา 2556 Created By : อาจารย์เรณู ขวัญยืน

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย: บริบทของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Created By : อาจารย์ธีระชล สาตสิน

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย: บริบทของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน End-of-life care: The context of the emergency room ธีระชล สาตสิน* ผศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิม**   บทคัดย่อ ถ้าหากคนเราสามารถเลือกสถานที่ตายได้ ทุกคนก็คงอยากตายดี ตายสงบ ปราศจากความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด ตายด้วยจิตที่เป็นกุศล ท่ามกลางความอบอุ่นของครอบครัวหรือบุคคลอันเป็นที่รัก คงไม่มีใคร อยากตายที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. บทคัดย่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย บริบทของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน.pdf

ชี่กงกับการดูแลสุขภาพ Created By : ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด

             ชี่กงเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีมานานนับห้าพันปี ปัจจุบันถือเป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่ง ลักษณะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่สอดคล้องกับการหายใจ เพื่อให้พลังชีวิต (Qi) หรือทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าทางชีวภาพ (Bioelectromagnetic Energy) ในร่างกาย มีการไหลเวียนดี และหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะทำให้ผู้ปฏิบัตดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ชีกงกับการดูแลสุขภาพ-96891-Article Text-242532-1-10-20170824.pdf

การพัฒนาระบบการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า: บริบทของพยาบาลแผนกฉุกเฉิน Created By : อาจารย์ธีระชล สาตสิน

บทคัดย่อ พยาบาลวิชาชีพแผนกฉุกเฉินเป็นด่านแรกในการดูแลผู้ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่การประเมินคัดกรอง การซักประวัติ การให้คำแนะนำเรื่องสิทธิการรักษา การล้างและทำความสะอาดแผล การให้คำแนะนำในการดูแลแผล และการให้คำแนะนำในการฉีดวัคซีน โดยใช้สมรรถนะที่มีของพยาบาลในการพัฒนารูปแบบการดูแล เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดโรคและลดความวิตกกังวลแก่ผู้ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Emergency Nurses’ Competency in the Provision of Palliative Care and Related Factors Created By : อาจารย์ธีระชล สาตสิน

Emergency Nurses’ Competency in the Provision of Palliative Care and Related Factors        Theerachol Satsin1*   Yaowarat Matchim2   Borwarnluck Thongthawee2                                                                                                    1Master Student, Faculty of Nursing, Thammasat University, Bangkok, Thailand.                                                                                             2Assistant Professor, Faculty of Nursing, Tดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. Emergency Nurses’ Competency in the Provision of Palliative Care.pdf

Emergency Nurses’ Knowledge and Competency in the Provision of Palliative Care: A Pilot Study Created By : อาจารย์ธีระชล สาตสิน

 1. Emergency Nurses Knowledge and Competency in the Provision of Palliative Care A Pilot Study.pdf

ผลการตัดข้อสอบที่มีอำนาจจำแนกติดลบออกต่อคะแนนการสอบ และความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ: รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Created By : อาจารย์พัชมน อ้นโต

 1. หัวข้อวิจัยผลของการตัดข้อสอบที่มีอำนาจจำแนกติดลบออกต่อคะแนนการสอบ และ.docx

กอด: สัมผัสรัก พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การกอด สัมผัสรัก เป็นการโอบรัดอย่างใกล้ชิดด้วยแขนเพื่อแสดงออกถึงความรักต่อผู้รับ การกอดเป็นสัมผัสแรกที่ทุกคนควรได้รับเพราะเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และมั่นคง การกอดจากบุคคลที่รักและปรารถนาดีเป็นพลังสัมผัส (Therapeutic Touch) นอกจากจะทำให้ผู้ได้รับเกิดความรู้สึกที่ดี ผ่อนคลาย และมีความสุขแล้วยังสามารถลดความเจ็บปวด ลดความเครียด ลดความวิตกกังดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 74382-176787-1-SM-กอด-Ju.pdf

ปัจจัยพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (ภาครัฐ): การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

      องค์กรภาครัฐมีเป้าหมายและลักษณะการดำเนินงานขององค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และบริบทในการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้นิยามองค์กรแห่งความสุขขององค์กรภาครัฐมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างจากองค์กรในภาคเอกชน ย่อมส่งผลให้ปัจจัยที่ทำให้เกิดองค์กรแห่งความสุขแตกต่างกันไป วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อสรุปองค์ความรู้ของการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรแห่งดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 41839-Article Text-96408-1-10-20151104.pdf

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลคัดกรองสุขภาพตาในเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งเสริมการดูแลอย่างต่อเนื่อง Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยและพัฒนาต่อยอดรูปแบบ HIFI Model (Health, Information, Friendly, Integration Model) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเด็นของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และวัดระดับความรู้และทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเครือข่ายคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 คน เลือกแบบเจาะจดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 56677-131966-1-PB-ดวงเนตร.pdf

ปัจจัยสร้างสุของค์กรภาคเอกชนในประเทศไทย Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสร้างสุของค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการจัดการ ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ปัจจัยด้านกระบวนการสร้างสุข ปัจจัยด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ และปัจจัยด้านผลลัพธ์องค์กร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานประกอบการ(องค์กร)ที่เป็นเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 532-2123-1-PB-ดวงเนตร-พี่ขวัญ.pdf

ผลตามของรูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อโมเดลโค้งพัฒนาการของความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล. Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

     การวิจัยและพัฒนาต่อยอดรูปแบบ HIFI Model (Health, Information, Friendly, Integration Model) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเด็นของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และวัดระดับความรู้และทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเครือข่ายคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 คน เลือกแดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 56677-131966-1-PB-ดวงเนตร.pdf

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและป้องกันปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยและพัฒนาต่อยอดรูปแบบ HIFI Model (Health, Information, Friendly, Integration Model) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเด็นของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และวัดระดับความรู้และทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเครือข่ายคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 คน เลือกแบบเจาะจดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ดวงเนตร.pdf

คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์พยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

     คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตขององค์กร การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่เี ก่ยี วข้องกับคุณภาพชวี ติ การทำงาน และปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์พยาบาล กล่มุตัวอย่าง คือ อาจารยดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ดวงเนตร.pdf

ปัจจัยทำนายความตั้งใจจะออกจากงานของอาจารย์พยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจจะออกจากงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความตั้งใจจะออกจากงาน และปัจจัยทำนายความตั้งใจจะออกจากงานของอาจารย์พยาบาล กลุ่มตัวอย่างสุ่มอย่างง่ายจากอาจารย์พยาบาล    ที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 5 แห่ง จำนวน 203 คน เครื่องมือที่ใช้ &ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 3153-3430-1-PB-3ปัจจัยทำนาย-ดวงเนตร.pdf

การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลอิทธิพลของความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

     การวิจัยเพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลอิทธิพลของความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองครักษ์ จำนวน 266 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 68808-161407-1-SMอัจศรา-ดวงเนตร.pdf

รูปแบบสมรรถนะผู้นำองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

      การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน 2. เพื่อศึกษารูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน และ 3. เพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่บริษัทที่เป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจานวน 30 แห่ง เครื่ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 18.กำพลสิริ พุทธรักษา ,อำนวย ปาอ้าย, ทวีศิลป์ กุลนภาดล.pdf

ถอดบทเรียนการใช้ดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นำร่อง-โรงพยาบาล) โดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

      การสร้างสุขภาวะองค์กรเป็นภารกิจสำคัญของผู้บริหารองค์กร การถอดบทเรียนนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed methodology) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นการเข้าร่วมโครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน มีค่า IOC = 0.88 ตวรจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาชได้ r = 0.75 สำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 2d2-ดร.ดวงเนตร-ถอดบทเรียน.pdf

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นำร่อง-โรงพยาบาล) Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

           วิจัยเชิงบรรยายวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของดัชนีสุขภาวะภาครัฐ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ โรงพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 212 แห่ง เครื่องมือ คือ ดัชนีสุขภาวะภาครัฐ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 27 ตัวชี้วัด วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL 8.8      &nbดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 564-2216-1-PB-CFA-Ju.pdf

ผลของโปรแกรมการจัดการด้านสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

        การศึกษาเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการด้านสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม แผนกผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. 12.เพลินตา.pdf

การกำหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Created By : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

          การวิจัยและพัฒนานี้เพื่อศึกษาการนำวิธีวิทยาการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรภาครัฐด้านการป้องกันประเทศ โดยเลือกกองทัพอากาศเป็นกรณีศึกษา ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา  เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกอดูข้อมูลเพิ่มเติม
 1. อาเซียน-ดวงเนตร.pdf