ผลของการจัดสอบย่อยประจำสัปดาห์ และความเชื่อในอำนาจแห่งตนของนักศึกษาพยาบาล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ผศ.ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงสำรวจ    

สาขางานวิจัย : สังคมศาสตร์   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 08/04/2556 - 21/10/2557

บทคัดย่อ