การศึกษาผลการให้คะแนนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ในอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติที่มีประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน ผศ.ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงสำรวจ    

สาขางานวิจัย : สังคมศาสตร์   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 06/02/2556 - 18/11/2557

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และอิทธิพลของคะแนนสอบย่อยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ในนักศึกษากลุ่มที่มีความเชื่อในอำนาจแห่งตนแตกต่างกัน ประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 92 คน ที่กำลังศึกษารายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสอบถามความเชื่อในอำนาจแห่งตน 2) แบบทดสอบย่อยภายหลังการสอนแต่ละหน่วยการเรียน และ 3) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสำหรับการสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ (focus group interview) สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการสอบย่อย กลางภาค ปลายภาค  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two- way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2  ในกลุ่มนักศึกษาที่มีความเชื่อในอำนาจแห่งตน  และคะแนนสอบย่อยแตกต่างกัน ผลการวิจัยมีดังนี้

  1. อัตราการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในการสอบกลาง ภาคและปลายภาคของรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ 2 เท่ากับ ร้อยละ 71.74 และ ร้อยละ 73.91 ตามลำดับ
  2. ความเชื่อในอำนาจแห่งตน ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ที่ระดับนัยสำคัญ .05 คะแนนสอบย่อยวิชาการพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ 2 ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และจาก ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ (focus group interview) จำนวน 16 คน เกี่ยวกับปัจจัยและความพึงพอใจที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 พบว่านักศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจต่อการเรียนที่มีการสอบย่อยมาก โดยเฉพาะนักศึกษาที่ได้คะแนนระดับต่ำและปานกลาง เนื่องจากเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กระตือรือร้นในการเรียน พยายามเข้าเรียนตรงเวลา และมีความตั้งใจเรียนในขณะอาจารย์สอนมากกว่าเดิม และการสอบย่อยช่วยให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาแต่ละหน่วยน้อยลง และเมื่ออาจารย์เฉลยคำตอบทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น สามารถนำไปพัฒนาในการสอบกลางภาคและปลายภาคได้ และมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่าตนเองอ่านเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้าซึ่งโดยปกติที่ไม่มีการสอบย่อยจะไม่เคยอ่านมาก่อน