การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปี ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร: การจัดการในครอบครัว ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี
  2. อาจารย์ณัฐรพี ใจงาม
  3. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
  4. อาจารย์ปณวัตร สันประโคน

ลักษณะผลงาน : เชิงเปรียบเทียบ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 23/10/2559 - 27/09/2560

บทคัดย่อ

เพื่อศึกษาการจัดการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของครอบครัวที่มีบุตรวัยก่อนเรียนที่กำลังศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนในชุมชนเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร บิดา มารดาหรือผู้ปกครองจำนวน 95 คนจากศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนทั้ง 5 แห่งในชุมชนเขตบางพลัดตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล:โดยใช้สถิติบรรยาย และ one-way ANOVA

        ผลการศึกษา: บิดา มารดา มีการรับรู้ความสามารถในการจักดการส่งเสริมสุขภาพ ความพยายามและความร่วมมือกันของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 43.55, 12.43, และ 29.40 ตามลำดับคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความร่วมมือกันของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทั้ง 5 ศูนย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p>.05)การรับรู้ความสามารถในการจัดการส่งเสริมสุขภาพบุตรของ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดเทพากรมากกว่าชุมชนสวนพริกและชุมชนวัดบางพลัดในขณะที่การรับรู้ความพยายามในการจัดการส่งเสริมสุขภาพบุตรของ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสวนพริกมากกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิมุตรารามและชุมชนวัดบางพลัด

        ข้อเสนอแนะ:ศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโดยมีบิดามารดา ผู้ปกครองหรือสมาชิกครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนโดยเน้นพฤติกรรมสุขภาพเช่น ด้านการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารแก่เด็ก