การสร้างเสริมสุขภาวะการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ: บทเรียนจากโครงการงานบันดาลใจ ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ลักษณะผลงาน : อื่นๆ ระบุ     บทความวิชาการ

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 09/02/2560 - 10/10/2560

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

สุขภาวะการทำงานของพยาบาลวิชาชีพเป็นเรื่องที่องค์กรควรคำนึงถึงเพราะเป็นวิชาชีพที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ผู้บริหารควรมีแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาวะการทำงานของพยาบาลทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล แนวทางที่เสนอในบทความนี้ได้มาจากการสังเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะของโครงการงานบันดาลใจ ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยใช้ศาสตร์ในแขนงจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology)  ในระดับองค์กรเป็นแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 5 กิจกรรม 1) การสร้างความรู้และทักษะให้รู้จักแสวงหาความรู้ ใฝ่เรียนรู้จากงานเพื่อนำไปต่อยอดในการดูแลผู้ใช้บริการส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าและความภาคภูมิใจในตนเอง 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานอย่างปลอดภัย เช่น การจัดเวรกลางคืนอย่างเหมาะสม การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของคนในองค์กร การเสริมสร้างการคิดเชิงบวก การสร้างจิตอาสา การสร้างการสื่อสารที่ดีกับชุมชนและสังคม 3) การทำให้พยาบาลรักงานและองค์กร 4) การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางจิต และ 5) การสร้างจิตวิญญาณในการทำงาน (Workplace Spirituality) สำหรับแนวทางในระดับบุคคลเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองของพยาบาลอย่างสม่ำเสมอด้วยแรงขับภายในเกี่ยวกับ 1) การแก้ปัญหาการทำงาน 2) การทำความเข้าใจงานและคุณค่าของงาน 3) การดูแลผู้ป่วยด้วยใจ 4) การทำตัวเองให้มีประโยชน์ 5) การสร้างความมุ่งมั่นในการทำงาน 6) การสร้างความรักในวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน และองค์กร 7) การฝึกเกี่ยวกับความกล้าเผชิญและกล้ารับผิดชอบ ความเด็ดเดี่ยว ความซื่อสัตย์ต่องาน การคิดเชิงบวก และ 8) การสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างเสริมสุขภาวะการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ และเติบโตเต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์

คำสำคัญ: การสร้างเสริมสุขภาวะการทำงาน, พยาบาลวิชาชีพ, งานบันดาลใจ

 

ABSTRACT

Work health is needed for professional nurses because professional nurse’ s work is 24-hour work. Executives of health professional organizations must provide approaches for promoting work health both at organizational and individual levels. The work health promoting approaches proposed in this paper were derived from work health promoting success factors of the inspiration at work project.  The approaches were described by the positive psychology concept. The organizational approaches which were approach for activity promotion and support comprise 1) preparing nurse readiness with knowledge and skill of searching and learning from working which provides better patient services and nurse’ s progress and pride.  2) making safety environment for working such as arranging an optimal night working schedule, making a good relationship of people in the organization, enhancing people with positive thinking, building volunteers, making a good community and social communication. 3) making job and organization loyalty. 4) strengthening mind, and 5) making workplace spirituality. The individual approaches were approaches which each nurse should usually use one’s internal drive to develop oneself on 1) solving work problems, 2) trying to understand work and its value, 3) caring patient by heart, 4) making self value, 5) making a commitment to the job, 6) making professional, peer, and organization loyalty, 7) training for bravery, responsible bravery, determined mind,  work honesty, and positive thinking, and 8) improving team working skill. Both organizational and individual work health promoting approaches will enhance promoting professional nurses and their fully capacity humanity growth.

Keywords: promoting work health, professional nurses, inspiration at work

ไฟล์แนบ