การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์
  2. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
  3. อาจารย์ลัดดาวัลย์ เตชางกูร

ลักษณะผลงาน : อื่นๆ ระบุ     Mixed Method

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 24/05/2558 - 28/08/2560

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาและรูปแบบการสอนของอาจารย์ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพรายวิชาภาคทฤษฎี/ทดลองของคณะพยาบาลศาสตร์และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชากลุ่มวิชาชีพรายวิชาภาคทฤษฎี/ทดลองที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนในศตวรรษที่ 21ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีด้วยการสำรวจรูปแบบการเรียนรู้และรูปแบบการสอน และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจะนำไปสุ่ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยโดยสรุปพบว่า

  1. 1. รูปแบบการเรียนรู้จากแบบประเมิน VARK สำหรับนักศึกษาพยาบาลใช้รูปแบบการเรียนรู้ ผ่านการอ่านเขียน (R) ร้อยละ 30.90เรียนรู้ผ่านการได้ยินหรือได้ฟัง (A) ร้อยละ26.31และเรียนรู้ผ่านการกระทำ (K) ร้อยละ 24.15และเรียนรู้ผ่านการมองเห็น (V) ร้อยละ 18.64อาจารย์พยาบาลใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการอ่านเขียน (R)ร้อยละ 30.00เรียนรู้ผ่านการได้ยินหรือได้ฟัง (A) ร้อยละ 26.67เรียนรู้ผ่านการกระทำ (K) ร้อยละ 23.33 และเรียนรู้ผ่านการมองเห็น (V) ร้อยละ00
  2. รูปแบบการสอนของอาจารย์ตามแนวคิดของ Grasha(1994) นักศึกษาเห็นว่า รูปแบบการสอนโดยยกตนเป็นต้นแบบ ในระดับมาก(Mean = 3.95, S.D. = 0.74) รองลงมาคือรูปแบบการสอนแบบเป็นอาจารย์ (Mean = 3.90, S.D. = 0.74) รูปแบบการสอนแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Mean = 3.89, S.D. = 0.76) รูปแบบการสอนโดยการมอบหมายงาน (Mean = 3.89, S.D. = 0.75) และรูปแบบการสอนโดยเป็นผู้เอื้ออำนวย (Mean = 3.88, S.D. = 0.77) ในขณะที่อาจารย์พบว่าตนเองมีรูปแบบการสอนแบบเป็นอาจารย์ ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.29, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ สอนโดยยกตนเป็นต้นแบบ (Mean = 4.20, S.D. = 0.66) สอนโดยการมอบหมายงาน (Mean = 4.14, S.D. = 0.71)สอนโดยเป็นผู้เอื้ออำนวย (Mean = 4.12, S.D. = 0.75) และสอนแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Mean = 3.95, S.D. = 0.79)
  3. 3. กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชากลุ่มวิชาชีพรายวิชาภาคทฤษฎี/ทดลองที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) การจัดเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีมของผู้เรียน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบลดเวลาเรียน และเพิ่มเวลารู้3) การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้ และ 4) การใช้สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน