ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ความท้าทายของพยาบาลฉุกเฉินในการดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤติ ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

ชื่อผู้ทำวิจัย :

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงพรรณา    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 02/08/2561 - 29/09/2561

บทคัดย่อ

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome: ACS) เป็นกลุ่ม อาการที่บ่งชี้ถึงภาวะการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจท าให้กล้ามเนื้อหัวใจขาด เลือดเฉียบพลันรุนแรง ระยะเวลาของการอุดตันที่นานขึ้นจะเพิ่มพื้นที่การตายของกล้ามเนื้อหัวใจส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ผู้ป่วยจึงต้องได้รับ การดูแลรักษาพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุด บทความนี้น าเสนอบทบาทพยาบาลฉุกเฉินและความท้าทายใน การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระยะวิกฤติฉุกเฉิน ตามแนวทางการจัดการผู้ป่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี พ.ศ. 2560 ของสมาคมโรคหัวใจในยุโรป (2017 ESC Guidelines for the Management of Acute Myocardial Infarction in Patients Presenting with ST-segment Elevation) เพื่อให้การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพและผลลัพธ์ที่ดีของผู้ป่วย