ผลของโปรแกรมการสร้างความเชื่อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในชุมชน. ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์ปณวัตร สันประโคน
  2. ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี
  3. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล

ลักษณะผลงาน : เชิงเปรียบเทียบ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 02/10/2560 - 28/09/2561

บทคัดย่อ

การขาดการรับรู้โอกาสเสี่ยงความรุนแรงของโรคมีผลต่อความรู้สึกคุกคามชีวิตลดลงประกอบกับการขาดการรับรู้ประโยชน์และความสามารถแห่งตน ร่วมกับการรับรู้อุปสรรคที่สูงทำให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เหมาะสม การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest Control Group Design) มีวัตถุประสงค์ เพื่ศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างความเชื่อด้านสขุภาพในผู้สงูอายุระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจในชุมชนจำนวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 35 ราย กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมฯเป็นเวลา 6 สัปดาห์และกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติพื้นฐานและสถิติ ที ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสร้างความเชื่อด้านสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยของความเช่ื่อด้านสุขภาพต่อโรคหลอดเลือดหัวใจที่สูงกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมการสร้างความเช่ื่อด้านสุขภาพมีผลต่อระดับการรับรู้ตามความเช่ื่อด้านสุขภาพ ในผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือควรนำโปรแกรมดังกล่าวไปศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ต่อระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองในผู้สูงอายุ