ชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย: กรณีศึกษา ชุมชนท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.สุชาดา โทผล

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงพรรณา    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 03/10/2559 - 29/09/2560

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีเพื่อศึกษาศักยภาพชุมชนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือรข่ายในการส่งเสริมชุมชนสุขภาวะ ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย รวมทั้งสร้างแกนนำกิจกรรมชุมชนสุขภาวะ ในประชากรชุมชนท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วยแบบสอบถามเชิงปริมาณ 7 ด้านโดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุดและแบบสอบถามเชิงคุณภาพในการสัมมนากลุ่มย่อย แบบบันทึกและแบบสังเกตการดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมชุมชนสุขภาวะ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในภาพรวม เท่ากับ 0.85 และนำาแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านความรู้ จากสูตร KR-20 เท่ากับ 0.74 และค่าความเชื่อมั่น ด้านทัศนคติและพฤติกรรม คำนวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของครอนบาค เท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพรรณนา หาความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใน การสนทนากลุ่ม

ผลการศึกษาพบว่า 1) ศักยภาพชุมชนและการมีสีส่วนร่วมของภาคีเครืรอข่ายในการส่งเสริมชุมชนสุขภาวะ ประเด็นผู้นำชุมชน ทรัพยากรบุคคล และการสื่อสาร พบว่า ชุมชนเห็นว่าทั้ง 3 ประเด็น เป็นสิ่งสำคัญของศักยภาพของชุมชนอยู่ในระดับมาก ( =3.95; SD =0.79) ส่วนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พบว่าประชาชนเห็นว่าตนเองและ/หรือคนในชุมชนมีส่วนร่วมใน การส่งเสริมชุมชนสุขภาวะอยู่ในระดับมาก ( = 3.46; SD =1.08) 2) การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชนสุขภาวะบนพื้น ฐานศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมในการสร้างชุมชนสุขภาวะที่ดีควรมี รูปแบบดังนี้ 1.กิจกรรมมีลักษณะที่ประชาชนสามารถทำาด้วยตนเองได้ 2.กิจกรรมที่ทำาต้องใช้เวลาน้อย ไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ และ 3.กิจกรรมที่ทำาหากต้องมีอุปกรณ์หรือวัตถุดิบต้องสามารถหาได้ง่ายจากชุมชน 3) การสร้างแกนนำกิจกรรมชุมชนสุขภาวะ พบว่ากระบวนการสร้างแกนนำโดยการอบรมให้ความรู้และการลงมือปฏิบัติจริง ได้แกนนำ 3 กลุ่ม ได้แก่ แกนนำ การออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อ แกนนำด้านอาหารสุขภาพ และแกนนำด้านการดูแลรักษาตนเอง 

คำสำาคัญ: ชุมชนสุขภาวะ, ศักยภาพของชุมชน, การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย