การเรียนรู้บนพื้นฐานเทคโนโลยี: รายวิชาพยาธิวิทยาของนักศึกษาพยาบาล. ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์ธีระชล สาตสิน
  2. ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ
  3. อาจารย์พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน

ลักษณะผลงาน : อื่นๆ ระบุ     บทความวิชาการ

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 02/10/2560 - 28/09/2561

บทคัดย่อ