การกำหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ลักษณะผลงาน : อื่นๆ ระบุ    

สาขางานวิจัย : สังคมศาสตร์   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 04/01/2559 - 28/02/2560

บทคัดย่อ

          การวิจัยและพัฒนานี้เพื่อศึกษาการนำวิธีวิทยาการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรภาครัฐด้านการป้องกันประเทศ โดยเลือกกองทัพอากาศเป็นกรณีศึกษา ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา  เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองทัพอากาศ ด้วย 4 เทคนิค ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การสัมมนา การประชุม และการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

           ผลการวิจัยพบว่า วิธีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติสามารถนำมาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกองทัพอากาศได้อย่างมีคุณภาพ โดยองค์ประกอบจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศที่มีศักยภาพและความสามารถครอบคลุมทุกมิติในประชาคมอาเซียน” ที่รองรับด้วย  4 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมของกองทัพอากาศในประชาคมอาเซียน  การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน การพัฒนาความสัมพันธ์ของกองทัพอากาศประเทศในกลุ่มอาเซียน และการสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน) และวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 15 ประการ องค์ประกอบกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 24 กลยุทธ์ และองค์ประกอบกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีหน่วยรับผิดชอบกลยุทธ์ จำนวน 8 หน่วยงาน  ประโยชน์ที่ได้รับคือ นอกจากองค์กรภาครัฐจะสามารถนำวิธีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรแล้ว ยังสามารถนำส่วนที่เกี่ยวข้องจากยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย