ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร. ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี
  2. อาจารย์ปณวัตร สันประโคน
  3. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล

ลักษณะผลงาน : เชิงทดลอง    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 02/10/2560 - 28/09/2561

บทคัดย่อ