การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นำร่อง-โรงพยาบาล) ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงพรรณา    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 25/08/2557 - 29/05/2558

บทคัดย่อ

           วิจัยเชิงบรรยายวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของดัชนีสุขภาวะภาครัฐ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ โรงพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 212 แห่ง เครื่องมือ คือ ดัชนีสุขภาวะภาครัฐ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 27 ตัวชี้วัด วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL 8.8

            การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 2.29 df = 4 ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.68 โดยดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน เท่ากับ 1.0 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ เท่ากับ 0.98 เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัดสุขภาวะ พบว่าน้ำหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก ขนาด 0.26 ถึง 0.89 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรที่มีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามลำดับ คือ  การลงทุน บรรยากาศ สุขภาพกาย-ใจ การบริหาร และความสำเร็จขององค์กร ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าดัชนีสุขภาวะภาครัฐ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือประเมินองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคนในองค์กรให้มีความสุข

ไฟล์แนบ

  1. 564-2216-1-PB-CFA-Ju.pdf