ถอดบทเรียนการใช้ดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นำร่อง-โรงพยาบาล) โดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ลักษณะผลงาน : อื่นๆ ระบุ     mixed method

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/11/2555 - 29/05/2558

บทคัดย่อ

      การสร้างสุขภาวะองค์กรเป็นภารกิจสำคัญของผู้บริหารองค์กร การถอดบทเรียนนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed methodology) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นการเข้าร่วมโครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน มีค่า IOC = 0.88 ตวรจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาชได้ r = 0.75 สำหรับแนวทางการสนทนากลุ่ม เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การทำบันทึกภาคสนาม และการวิเคราะห์หลังปฏิบัติ เก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 32 คน จาก โรงพยาบาล 19 แห่งของกระทรวงสาธารณสุข ที่สมัครใจมาประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-1 พ.ค 2558 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติพื้นฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.29, SD=.95) โดยความคิดเห็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน คือ ยังมีความสนใจที่จะใช้ดัชนีสุขภาวะภาครัฐต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากการใช้ดัชนีสุขภาวะภาครัฐ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้หลักสูตรพัฒนานักสร้างสุขโรงพยาบาลมีประโยชน์ทำให้ออกแบบการสร้างสุขโรงพยาบาลได้ รวมทั้งได้เห็นตัวอย่างกิจกรรมการสร้างสุขของโรงพยาบาลอื่นที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมากที่สุด (  = 4.19, 4.00, 4.47, 4.23, 4.46, 4.22, SD=.93, .99, .95, .92, .91, .94 ตามลำดับ)