รูปแบบสมรรถนะผู้นำองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ลักษณะผลงาน : เชิงพัฒนา    

สาขางานวิจัย : สังคมศาสตร์   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 03/08/2558 - 31/03/2559

บทคัดย่อ

      การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน 2. เพื่อศึกษารูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน และ 3. เพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่บริษัทที่เป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจานวน 30 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง นามาวิเคราะห์สถานการณ์เพื่ออธิบายสมรรถนะผู้นาและรูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจานวน 7 ท่าน ในการประเมินและรับรองรูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน
      ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนมี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. รูปแบบธรรมชาติผู้นา มีอัตลักษณ์คือ ผู้นาสูงสุดเป็นเจ้าของกิจการและเป็นศูนย์กลางองค์กร สไตล์การนาแบบธรรมชาติร่วมทุกข์ร่วมสุข คุณธรรมและจริยธรรมเข้มแข็ง เรียนรู้และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 2. รูปแบบผู้นาสร้างขึ้น มีอัตลักษณ์คือ ผู้นาสูงสุดและผู้นาระดับรองเป็นเจ้าของกิจการ เข้าร่วมโครงการกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้นาระดับรองเป็นประธานโครงการองค์กรแห่งความสุข และนาแนวคิดองค์กรแห่งความสุขผสมผสานวัฒนธรรมเดิม นิยมจัดทาภูมิทัศน์และสร้างวัตถุสถาน 3. รูปแบบมอบหมายผู้นา มีอัตลักษณ์คือ ผู้นาสูงสุดเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมโครงการกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มอบหมายผู้บริหารระดับกลางเป็นหัวหน้าโครงการ ใช้แนวคิดองค์กรแห่งความสุขผสมผสานวัฒนธรรมเดิม พยายามเรียนแบบ และ 4. รูปแบบนโยบายผู้นาสูงสุด มีอัตลักษณ์คือ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ใช้โนฮาวร์ในการผลิต ผลิตเป็นจานวนมาก เป็นสินค้าเทคโนโลยีและมีราคาแพง ผู้นาสูงสุดเป็นผู้บริหารชาวต่างชาติมืออาชีพ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริหารองค์กรตามโครงสร้างนโยบายและประยุกต์เข้ากับแนวคิดองค์กรแห่งความสุข ผลการประเมินรูปแบบพบว่าทั้ง 4 รูปแบบมีความสอดคล้องกับกลุ่มบริบทและองคาพยพองค์กรแห่งความสุขที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด สาหรับการรับรองรูปแบบพบว่า รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนแบบธรรมชาติผู้นา เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะนามาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสมรรถนะผู้นาและองค์กร