การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลอิทธิพลของความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงพรรณา    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/10/2558 - 30/09/2559

บทคัดย่อ

     การวิจัยเพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลอิทธิพลของความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
โดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองครักษ์ จำนวน 266 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนมีค่า IOC = 0.80-1.00 และความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ .30, .76 และ .88 ตามลำดับ
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลอิทธิพลของความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า = 113.50, df = 91, p = 0.06, RMSEA = 0.03, RMR = 0.02, GFI = 0.96, AGFI = 0.92, Model AIC = 273.50, Saturated AIC = 342.00, Model CAIC = 640.18, Saturated CAIC = 1125.78 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ อิทธิพลจากความรู้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนส่งไปยังการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน มีขนาดผลรวมอิทธิพลเท่ากับ 0.36 เป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.17 และเป็นอิทธิพลทางอ้อมที่ผ่านเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนเท่ากับ 0.16 นอกจากนี้ อิทธิพลจากเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน (Attitude) ส่งไปยังการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน (Psychomotor) มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.55 ส่วนอิทธิพลจากความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน (Knowledge) ส่งไปยังเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.29
     การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางด้านเจตคติและความรู้ ดังนั้นจึงควร
ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้และเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป