ปัจจัยทำนายความตั้งใจจะออกจากงานของอาจารย์พยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ลักษณะผลงาน : เชิงทำนาย    

สาขางานวิจัย : สังคมศาสตร์   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 27/02/2557 - 27/03/2558

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจจะออกจากงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความตั้งใจจะออกจากงาน และปัจจัยทำนายความตั้งใจจะออกจากงานของอาจารย์พยาบาล กลุ่มตัวอย่างสุ่มอย่างง่ายจากอาจารย์พยาบาล    ที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 5 แห่ง จำนวน 203 คน เครื่องมือที่ใช้       ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน บรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพชีวิตการทำงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ เครื่องมือผ่านการตรวจสอบความตรงและคำนวณความเที่ยงได้ค่าแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .88 .94 .91 .92 และ .96 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

                ผลการวิจัยพบว่า ความตั้งใจจะออกจากงานภายใน1 ปีอยู่ในระดับต่ำ และ 3 ปี อยู่ในระดับปานกลาง อายุ และอายุราชการ    มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจจะออกจากงานภายใน  1  ปี   (r = 0.221,   p < .01; r = 0.168,   p < .05 ตามลำดับ)  และ 3 ปี    (r 0.225, p < .01; r = 0.227, p < .01ตามลำดับ) เงินเดือนและจำนวนวันที่ปฏิบัติงานสอนบนหอผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจจะออกจากงานภายใน 3 ปี (r = 0.218, p < .01; r = 0.168,  p < .05 ตามลำดับ) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน ลักษณะงาน บรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจจะออกจากงานภายใน 3 ปี (r = -0.187, p< .01; r = -0.170, p < .05; r = -0.177, p < .05; r = -0.234, p < .01; and r = -0.173, p < .05 ตามลำดับ) ความผูกพันต่อองค์กร อายุ อายุราชการ และจำนวนวันที่ปฏิบัติงานสอนบนหอผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเดือนสามารถร่วมกันทำนายความตั้งใจจะออกจากงานภายใน 3 ปี ได้ร้อยละ 42.2  (R2  = .422, F = 7.215 , p < .01)

 

คำสำคัญ : ปัจจัยทำนายความตั้งใจจะออกจากงาน  ความตั้งใจจะออกจากงานของอาจารย์พยาบาล