คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์พยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงพรรณา    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/01/2557 - 02/04/2558

บทคัดย่อ

     คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่
ประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตขององค์กร การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต
การทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่เี ก่ยี วข้องกับคุณภาพชวี ติ การทำงาน และปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิต
การทำงานของอาจารย์พยาบาล กล่มุตัวอย่าง คือ อาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัตังานในวิทยาลัยพยาบาลเครือข่าย
ภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 5 แห่ง จำนวน 203 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ศีกษา ประกอบด้วย คุณภาพชีวิตการ
ทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านลักษณะงาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านบรรยากาศองค์กร ด้านความ
ผูกพันต่อองค์กร ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ นำเครื่องมือไปคำนวณความ
เที่ยงได้ค่าแอลฟาครอนบาคดังนี้ คุณภาพชีวิตการทำงาน เท่ากับ .96 ลักษณะงาน .88 วัฒนธรรมองค์กร .92
บรรยากาศองค์กร .94 และความผูกพันต่อองค์การ .91
     ผลการศึกษาพบวา่ 1) คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์พยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean=3.67
SD =.53) 2) ปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องรายได้พิเศษ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะงาน วัฒนธรรมองค์กร
บรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์
พยาบาล (r = .248, .508, .755, .796, .793 ตามลำ???? ดับ) ส่วนจำนวนวันที่ปฏบิ ัติงานสอนบนหอผู้ป่วยเฉลี่ย
ต่อเดือน มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิต การทำงานของอาจารย์พยาบาล (r = -.277) ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ .01 และ 3) ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และรายได้พิเศษ ร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์พยาบาล ได้ร้อยละ 80.1 (R2 = 0.801, F = 4.176, p
< .05) ดังนั้น ผู้บริหารควรหากลยุทธ์และนวตกรรมการสร้างบรรยากาศในองค์กร การสร้างความผูกพันต่อ
องค์กร และสนับสนุนให้กับอาจารย์พยาบาลในหน่วยงานได้ทำงานซึ่งเพิ่มรายได้พิศษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของอาจารย์พยาบาลให้ดีขึ้น และส่งผลต่อการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ไฟล์แนบ

  1. ดวงเนตร.pdf