ผลตามของรูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อโมเดลโค้งพัฒนาการของความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล. ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ลักษณะผลงาน : เชิงทดลอง    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/10/2552 - 31/03/2553

บทคัดย่อ

     การวิจัยและพัฒนาต่อยอดรูปแบบ HIFI Model (Health, Information, Friendly, Integration Model) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเด็นของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และวัดระดับความรู้และทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเครือข่ายคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 คน เลือกแบบเจาะจง และประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้แก่ กลุ่มเยาวชน พนักงานบริการหญิง กลุ่มชายรักชาย ผู้ใช้ยาเสพติด และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จำนวน 100 คน เลือกแบบสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) รูปแบบ HIFI Model และ 2) แบบสอบถามความรู้และทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ผลการวิจัย พบว่า ได้รูปแบบไฮไฟแอลเซน (HIFI-ALSEN Model: Health, Information, Friendly, Integration, Appropriateness, Life Style, Safety, Economic and Network) ที่มีการขยายเครือข่ายและใช้การมีส่วนร่วม ที่มีความเหมาะสมในการนำมาใช้ส่งเสริมและป้องกันปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเด็นของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (X= 8.64, SD = 2.71) และทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยอยู่ในระดับน้อย (X= 13.60, SD =4.64) องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการส่งเสริมและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ควรเร่งรณรงค์ให้ความรู้และค้นหารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างทักษะการดำเนินชีวิตที่เข้มแข็ง จากการเรียนรู้แบบเจ้าของปัญหามีส่วนร่วมต่อไป