ปัจจัยสร้างสุของค์กรภาคเอกชนในประเทศไทย ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงพรรณา    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/10/2558 - 30/09/2559

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสร้างสุของค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
การจัดการ ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ปัจจัยด้านกระบวนการสร้างสุข ปัจจัยด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพใจ และปัจจัยด้านผลลัพธ์องค์กร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานประกอบการ(องค์กร)
ที่เป็นเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ทำการสุ่มอย่างเป็นระบบ (systematic random sampling) จากรายชื่อองค์กรผู้ใช้งาน
ในฐานข้อมูลโปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะองค์กรออนไลน์ ตัวอย่างมีจำนวน 320 องค์กร ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษา พบว่าองค์กรกลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสร้างสุขด้านการจัดการสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.49 หรือระดับค่อนข้างสูง รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านผลลัพธ์องค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 หรือระดับ
ปานกลาง ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 หรือระดับปานกลาง ปัจจัย
ด้านการจัดกระบวนการสร้างสุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 หรือระดับปานกลาง และปัจจัยด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 หรือระดับปานกลาง ผลการศึกษาปัจจัยการสร้างสุขในแต่ละมิติ มีดังนี้
มิติที่ 1 สุขด้วยการจัดการ พบว่า ประเด็นเรื่องการจัดการสวัสดิการพนักงานตามกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
มิติที่ 2 สุขด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อม พบว่าประเด็นเรื่องการสร้างเสริมความปลอดภัยในการทÓงาน
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มิติที่ 3 สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข พบว่าประเด็นเรื่องการให้ความสำคัญต่อเรื่องสุขภาวะ
ว่าเป็นทุนแบบหนึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มิติที่ 4 สุขภาพกายและสุขภาพใจ พบว่าประเด็นเรื่องการลดอุบัติเหตุ/
เจ็บป่วย/เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานในสถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มิติที่ 5 สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร
พบว่าประเด็นเรื่องความผูกพันในองค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด จากผลการศึกษาองค์กรควรจัดความสมดุลของ
ปัจจัยการสร้างสุขในองค์กรด้วยการเน้นกระบวนการสร้างสุขให้ส่งผลถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจของบุคลากร
และให้ความสำคัญเรื่องบรรยากาศและสภาพแวดล้อมร่วมกับการจัดการเพื่อสร้างผลลัพธ์ขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน