กอด: สัมผัสรัก พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ลักษณะผลงาน : อื่นๆ ระบุ     บทความวิชาการ

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 02/01/2559 - 29/07/2559

บทคัดย่อ

การกอด สัมผัสรัก เป็นการโอบรัดอย่างใกล้ชิดด้วยแขนเพื่อแสดงออกถึงความรักต่อผู้รับ การกอดเป็นสัมผัสแรกที่ทุกคนควรได้รับเพราะเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และมั่นคง การกอดจากบุคคลที่รักและปรารถนาดีเป็นพลังสัมผัส (Therapeutic Touch) นอกจากจะทำให้ผู้ได้รับเกิดความรู้สึกที่ดี ผ่อน
คลาย และมีความสุขแล้วยังสามารถลดความเจ็บปวด ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล ลดความดันโลหิต หัวใจเต้นช้าลง และลดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยได้ การแบ่งประเภทของการกอดใช้การแบ่งตามจุดมุ่งหมายของผู้ให้และผู้รับ การกอดในเป้าหมายของการดูแลสามารถนำมาใช้ให้เกิดผลดี และสร้างความ
มั่นคงทางจิตใจสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้ แม้ผลพิสูจน์ทางการวิจัยยังต้องการการพิสูจน์ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แต่การพิสูจน์ที่ผ่านมา บุคคลที่ได้รับการกอดมีแนวโน้มที่มีความสุข มีความหวัง มีพลัง และเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ในสังคมผู้สูงอายุ (aging society) ครอบครัวสามารถใช้การกอดในการดูแลผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันการรักษาพยาบาลสามารถใช้การกอด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับพยาบาลในการสร้างความไว้วางใจ สร้างสัมพันธภาพ สร้างความอบอุ่นและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้สูงอายุ เรียกความพร้อมและเพิ่มพลังในการต่อสู้กับพยาธิสภาพหรือสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป