การพัฒนาระบบการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า: บริบทของพยาบาลแผนกฉุกเฉิน อาจารย์ธีระชล สาตสิน

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์ธีระชล สาตสิน

ลักษณะผลงาน : อื่นๆ ระบุ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/06/2561 - 27/08/2561

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

พยาบาลวิชาชีพแผนกฉุกเฉินเป็นด่านแรกในการดูแลผู้ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่การประเมินคัดกรอง การซักประวัติ การให้คำแนะนำเรื่องสิทธิการรักษา การล้างและทำความสะอาดแผล การให้คำแนะนำในการดูแลแผล และการให้คำแนะนำในการฉีดวัคซีน โดยใช้สมรรถนะที่มีของพยาบาลในการพัฒนารูปแบบการดูแล เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดโรคและลดความวิตกกังวลแก่ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้มีการดูแลในการลดความรุนแรงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าของพยาบาลวิชาชีพแผนกฉุกเฉิน มีความตระหนักในการพัฒนางานให้บริการมีคุณภาพ และเพื่อให้ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้เข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมไร้รอยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : การดูแล ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า แผนกฉุกเฉิน

ไฟล์แนบ