ชี่กงกับการดูแลสุขภาพ ผศ.ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด

ลักษณะผลงาน : อื่นๆ ระบุ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/01/2560 - 30/06/2560

บทคัดย่อ

             ชี่กงเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีมานานนับห้าพันปี ปัจจุบันถือเป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่ง ลักษณะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่สอดคล้องกับการหายใจ เพื่อให้พลังชีวิต (Qi) หรือทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าทางชีวภาพ (Bioelectromagnetic Energy) ในร่างกาย มีการไหลเวียนดี และหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะทำให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจนิ่งสงบ เกิดสมาธิ ส่งผลดีต่อสุขภาพหลายประการ ชี่กงค่อนข้างมีความปลอดภัยในการปฏิบัติทุกช่วงวัย มีข้อจำกัดน้อยมาก สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และไม่ต้องการสถานที่หรืออุปกรณ์พิเศษใด ๆ

 คำสำคัญ: ชี่กง, การแพทย์แผนจีน, การแพทย์ทางเลือก

Qigong is a Traditional Chinese medicine which had been for five thousand years ago. Qigong is an alternative medicine that consistent body movements with breathing for manage the life force (Qi) or scientifically described as a bioelectromagnetic energy in the body.The flow of practice consistently to make a calm mind to concentrate. As a result, healthy in many respects. Qigong is a safety practice in all ages. There are very few restrictions .You can practice by yourself and does not require any special equipment or facilities.

 

Keywords : Qigong, Traditional Chinese medicine, Alternative medicine