การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย: บริบทของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาจารย์ธีระชล สาตสิน

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์ธีระชล สาตสิน

ลักษณะผลงาน : อื่นๆ ระบุ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/02/2559 - 30/06/2560

บทคัดย่อ

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย: บริบทของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

End-of-life care: The context of the emergency room

ธีระชล สาตสิน* ผศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิม**

 

บทคัดย่อ

ถ้าหากคนเราสามารถเลือกสถานที่ตายได้ ทุกคนก็คงอยากตายดี ตายสงบ ปราศจากความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด ตายด้วยจิตที่เป็นกุศล ท่ามกลางความอบอุ่นของครอบครัวหรือบุคคลอันเป็นที่รัก คงไม่มีใคร อยากตายที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แต่ในความเป็นจริงแล้วเราเลือกไม่ได้ ดังสัจธรรมที่ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ ฉันใด เราก็เลือกสถานที่ตายไม่ได้ฉันนั้น ถ้าการตายดี ตายสงบปราศจากความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดเป็น ความปรารถนาของทุกคน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย สำหรับบุคลากรประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

คำสำคัญ : ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ การดูแลแบบประคับประคอง/ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 

Abstract

Everyone wants to die peacefully, without suffering and pain, die with a charitable soul among the warmness of family members and the loved one. No one wants to die at an emergency room. However, the real life world, it could not choose. The truth stated “as we could not choose to be born, we could not choose a place to die”. Promoting die peacefully for end of life patients at an emergency room is challenging for healthcare providers working in this department.

Keywords: End of life patients/ Palliative care/ Emergency room