ผลของการใช้อีเลิร์นนิ่งและการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปีการศึกษา 2556 อาจารย์เรณู ขวัญยืน

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์เรณู ขวัญยืน
  2. อาจารย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงสำรวจ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/05/2557 - 31/07/2558

บทคัดย่อ

ไฟล์แนบ