แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ ดร.ชรริน ขวัญเนตร

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ดร.ชรริน ขวัญเนตร

ลักษณะผลงาน : เชิงทำนาย    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/10/2558 - 30/09/2559

บทคัดย่อ

ไฟล์แนบ