ประสิทธิผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาจารย์เรณู ขวัญยืน

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์เรณู ขวัญยืน
  2. อาจารย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงสำรวจ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/10/2557 - 30/09/2558

บทคัดย่อ

ไฟล์แนบ