ภาวะสุขภาพความต้องการจำเป็น ความคาดหวัง และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในชุมชนเขตบางพลัด อาจารย์เรณู ขวัญยืน

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
  2. อาจารย์เรณู ขวัญยืน

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงสำรวจ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/10/2559 - 30/09/2560

บทคัดย่อ

ไฟล์แนบ

  1. HuSo 29-60 นอก[6381].pdf