ผลการใช้การตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเองเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของพระสงฆ์อาพาธโรคเบาหวาน โรคพยาบาลสงฆ์ อาจารย์เรณู ขวัญยืน

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์เรณู ขวัญยืน

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงสำรวจ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/10/2556 - 30/09/2557

บทคัดย่อ