ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลต่อการสอบความรู้รวบยอดการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุ และความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

ลักษณะผลงาน : เชิงทดลอง    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 03/08/2558 - 30/09/2559

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (Quasi-Experimental Research One
group pretest–posttest design) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยการสอบความรู้ก่อน และ
หลังการทบทวนความรู้ หาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบความรู้รวบยอด กับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ และการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ เริ่มดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 จ????ำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการเตรียมความพร้อมฯ แบบทดสอบความรู้ และแบบทดสอบ
ความรู้รวบยอดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาลผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบที (Paired t-test) หาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบความรู้รวบยอดกับผลสอบใบประกอบวิชาชีพวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาลผู้สูงอายุด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของผลการทดสอบความรู้วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หลังการเข้าโปรแกรมฯ มีค่าสูง
กว่าก่อนเข้าโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าเฉลี่ยคะแนนของผลการทดสอบความรู้วิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ หลังการเข้าโปรแกรมฯ มีค่าสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรมฯอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการทดสอบความรู้
หลังการเข้าโปรแกรมฯ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการทดสอบความรู้รวบยอดในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.286) ส่วนผลการทดสอบความรู้หลังเข้าโปรแกรมฯ ของวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการทดสอบความรู้รวบยอดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=-.124) เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผลการสอบความรู้รวบยอดกับผลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล พบว่าผลทดสอบความรู้รวบยอดของวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.351) แต่ผลการ
ทดสอบความรู้รวบยอดของวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (r=-.072) และเมื่อประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (mean=4.25, SD=0.61) ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ทำให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และวิชาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ
คำสำคัญ: โปรแกรมเตรียมความพร้อม การสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุ
ความพึงพอใจ นักศึกษาพยาบาล