ประสิทธิภาพการผสมเกสรของชันโรงขนเงิน (Tetragonula pagdeni) ในการเพิ่มผลผลิตมะระจีนในสภาพไร่ ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.สุชาดา โทผล

ลักษณะผลงาน : เชิงทดลอง    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 06/10/2558 - 30/09/2559

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพการผสมเกสรของชันโรงขนเงิน (Tetragonula pagdeni) ในการเพิ่ม
ผลผลิตมะระจีนในสภาพไร่ ได้ดำเนินการที่แปลงทดลองของบริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย)
จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
การผสมเกสรของชันโรง (T. pagdeni) ในการเพิ่มผลผลิตมะระจีนในสภาพไร่ อัตราส่วนของจำนวนรังต่อไร่
ที่เหมาะสม และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากแปลงควบคุม แปลงที่
ไม่มีการวางรังชันโรง และแปลงที่มีการวางรังชันโรง 4, 8 และ 12 รังต่อไร่ ผลการศึกษา พบว่า ชันโรงขน
เงินมีประสิทธิภาพในการผสมเกสรและช่วยเพิ่มผลผลิตมะระจีนในสภาพไร่ได้ดี แปลงทดลองที่มีการวางรัง
ชันโรงจำนวน 4, 8 และ 12 รังต่อไร่ มีจำนวนผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 60.12, 85.40 และ 133.67 เปอร์เซ็นต์
และน้ำหนักของผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 70.50, 101.77 และ 161.46 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับแปลงทดลองที่ไม่มีการวางรังชันโรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่า แปลงที่มีการวางรังชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสร
จำนวน 4 - 12 รัง มีรายได้สุทธิมากกว่าแปลงที่ไม่มีการวางรังชันโรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อยู่ที่ 10,900-
20,698 บาท ในปีแรกและในปีที่สองมีรายได้สุทธิเพิ่มสูงขึ้นอีก 60.8-105.6 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิเคราะห์
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนของการปลูกมะระจีนในพื้นที่ 1 ไร่ พบว่า แปลงที่มีการวางรังชันโรง 12 รัง
ต่อไร่ จะมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด
คำสำคัญ: ชันโรง ชันโรงขนเงิน สื่อผสมเกสร มะระจีน