โปรแกรมการเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองของบุคคลที่มีความดันโลหิตสูง: โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพ็นเดอร์และทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาจารย์เรณู ขวัญยืน

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
  2. ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ
  3. อาจารย์เรณู ขวัญยืน

ลักษณะผลงาน : เชิงเปรียบเทียบ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/10/2557 - 30/09/2558

บทคัดย่อ