แนวคิดการจัดการภาวะสุขภาพของบุคคลและครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์ณัฐรพี ใจงาม
  2. ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี
  3. ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย
  4. อาจารย์รังสรรค์ มาระเพ็ญ

ลักษณะผลงาน : อื่นๆ ระบุ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/08/2560 - 30/04/2560

บทคัดย่อ

ปัจจุบันโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มมากผู้ป่วยต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาน ที่ต้องมีการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย ของสมาชิกครอบครัว และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้มีปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต มีการจัดการตนเองทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องและสามารถดำรงชีวิตอยู่กับโรคได้ด้วยความพึงพอใจ  มีการเข้าถึงการอำนวยความสะดวกของทางสังคมเพื่อการดูแลสุขภาพ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ ที่จะนำเสนอทฤษฎีการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัว (the individual and family self-management theory) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อไป