ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี
  2. อาจารย์ปณวัตร สันประโคน
  3. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล

ลักษณะผลงาน : เชิงทดลอง    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 04/01/2561 - 31/07/2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ การวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุมทดสอบหลังการทดลอง (Posttest Control Group Design) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการให้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันตนเองพัฒนาขึ้นตามแนวคิด Health belief Model (HBM)  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  จำนวน 70 คน โดยใช้เทคนิคการจับคู่ ด้านเพศและชนิดของโรคประจำตัว ทำให้ลักษณะทางประชากรไม่แตกต่างกัน ทำการสุ่มอย่างง่ายแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเป็นเวลา 40 นาทีครั้ง จำนวน 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 สัปดาห์  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐานและสถิติที (Independent t-test) ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=2.3 , p<.05) ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า โปรแกรมนี้สามารถเพิ่มระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่ดีในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้