ผลของโปรแกรมการสร้างความเชื่อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในชุมชน ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์ปณวัตร สันประโคน
  2. ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี
  3. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล

ลักษณะผลงาน : เชิงทดลอง    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 05/01/2561 - 31/07/2561

บทคัดย่อ

การขาดการรับรู้โอกาสเสี่ยง ความรุนแรงของโรคส่งผลให้ลดความรู้สึกที่คุกคามต่อชีวิต  ร่วมกับองค์ประกอบความเชื่อด้านสุขภาพอื่น ๆ ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจที่ไม่เหมาะสม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ การวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pre-Test Posttest Control Group Design) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการให้โปรแกรมการให้สุขศึกษาด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับการเยี่ยมบ้านต่อความเชื่อด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 70 คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 35 ราย  กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมฯเป็นเวลา 6 สัปดาห์  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐานและสถิติที (Independent t-test) ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้สุขศึกษาด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับการเยี่ยมบ้าน  มีคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อด้านสุขภาพเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า โปรแกรมการให้สุขศึกษาด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับการเยี่ยมบ้านมีผลต่อการเพิ่มรับรู้ตามความเชื่อด้านสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ  

ข้อเสนอแนะ: ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ต่อระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจต่อไป