ภาพฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงสำรวจ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/04/2559 - 31/07/2559

บทคัดย่อ

ไฟล์แนบ