ประสิทธิผลของภาพฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่ที่มีผลต่อทัศนคติ อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ : กรณีศึกษาเยาวชนในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงสำรวจ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/05/2559 - 30/09/2559

บทคัดย่อ

ไฟล์แนบ