ปัจจัยสนับสนุนระบบการดูแลแบบไร้รอยต่อของเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจ ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์ลัดดาวัลย์ เตชางกูร

ลักษณะผลงาน : อื่นๆ ระบุ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/10/2558 - 30/09/2559

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบไร้รอยต่อของเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจในโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพระดับดีเยี่ยม 3 แห่ง คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลทีมสุขภาพสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติในโครงการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 30 รายได้แก่ แพทย์ 6 ราย พยาบาล 15 ราย เภสัชกร 3 ราย นักโภชนาการ 3 ราย และนักกายภาพบำบัด 3 ราย ผู้ให้ข้อมูลภาคประชาชน 30 ราย ได้แก่ อาสาสมัคร 9 ราย ผู้ป่วยโรคหัวใจ 15 ราย และญาติผู้ดูแล 6 ราย เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม 3 กลุ่มในทีมสหสาขาวิชาชีพ 30 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกในพยาบาล 15 ราย และผู้ให้ข้อมูลจากภาคประชาชน 30 รายพร้อมกับบันทึกเทป วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลทั้งสหสาขาวิชาชีพและภาคประชาชนมีการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบไร้รอยต่อของเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจัดการดูแลแบบไร้รอยต่อที่เป็นรูปธรรม 2) การมีส่วนร่วมของทีมดูแลในการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง 3) การสร้างความเข้มแข็งในเครือข่ายโรคหัวใจทุกระดับ 4) ผู้จัดการทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ
จากผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลแบบไร้รอยต่อในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดและผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่มีคุณภาพ


คำสำคัญ : การพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด, การดูแลแบบไร้รอยต่อ, ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด, เครือข่ายการดูแล