ผลของการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดต่อทัศนคติวิชาชีพ ความมั่นใจ และผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ

ลักษณะผลงาน : เชิงทดลอง    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 03/10/2559 - 31/10/2560

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดต่อ การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเป็นพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เป็นวิชาแรกของนักศึกษาพยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการการเรียนรู้ของนักศึกษา การสะท้อนคิดช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการคิดทบทวน วิเคราะห์ ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเชื่อมโยงกับเนื้อหาทฤษฎีที่ได้เรียนมา จัดการปัญหาทางคลินิกได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความมั่นใจ ส่งเสริม ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติการพยาบาล และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของฝึกปฏิบัติการพยาบาล และมีการวางแผนสำหรับการ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐานสำหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในวิชาที่ต้องใช้ทักษะที่สูงขึ้น ตลอดจนถึงเมื่อ ปฏิบัติงานในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อวิชาชีพการพยาบาล

ค ำส ำคัญ: การสะท้อนคิด ทัศนคติวิชาชีพ ความมั่นใจ ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

Abstract This article is presented on concepts, process and benefits of reflection technique on teaching in Fundamental of Nursing Practicum in nursing students that is the first subject of nursing practicum. The aims of utilization were to develop skills and process of learning for nursing students. The reflection will help nursing students to develop critical thinking skill, review thinking, analyzing experiences or situation that happened and related to the theory and suitable to manage the clinical problems. Results of this reflection were to enhance confidence, promote good attitude in and achieve of fundamental of nursing practicum and plan for continuous self-development. It is the foundation on the advance stage of nursing practicum and it is the most necessary knowledge for the nursing profession.

Keywords: Reflection, Attitude, Confidence, Achievement in Fundamental of Nursing Practicum