ชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย: กรณีศึกษาชุมชนท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.สุชาดา โทผล

ลักษณะผลงาน : เชิงพัฒนา    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/10/2558 - 30/09/2559

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชน การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
ชุมชนสุขภาวะ ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
รวมทั้งสร้างแกนนำกิจกรรมชุมชนสุขภาวะ ในประชากรชุมชนท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีเครื่องมือที่ใช้
ประกอบด้วยแบบสอบถามเชิงปริมาณ 7 ด้านโดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุดและแบบสอบถามเชิงคุณภาพในการสัมมนา
กลุ่มย่อย แบบบันทึกและแบบสังเกตการดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมชุมชน สุขภาวะ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ในภาพรวม เท่ากับ 0.85 และนำแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านความรู้ จากสูตร KR-20
เท่ากับ 0.74 และค่าความเชื่อมั่น ด้านทัศนคติและพฤติกรรม คำนวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของครอนบาค เท่ากับ 0.74
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพรรณนา หาความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใน
การสนทนากลุ่ม

ผลการศึกษาพบว่า 1) ศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมชุมชนสุขภาวะ ประเด็นผู้นำ
ชุมชน ทรัพยากรบุคคล และการสื่อสาร พบว่า ชุมชนเห็นว่าทั้ง 3 ประเด็น เป็นสิ่งสำคัญของศักยภาพของชุมชนอยู่ในระดับมาก (mean =3.95; SD =0.79) ส่วนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พบว่าประชาชนเห็นว่าตนเองและ/หรือคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมชุมชนสุขภาวะอยู่ในระดับมาก (mean = 3.46; SD =1.08) 2) การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมในการสร้างชุมชนสุขภาวะที่ดี ควรมีรูปแบบดังนี้ 1.กิจกรรมมีลักษณะที่ประชาชนสามารถทำด้วยตนเองได้ 2.กิจกรรมที่ทำต้องใช้เวลาน้อย ไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ และ 3.กิจกรรมที่ทำหากต้องมีอุปกรณ์หรือวัตถุดิบต้องสามารถหาได้ง่ายจากชุมชน 3) การสร้างแกนนำกิจกรรมชุมชนสุขภาวะ พบว่ากระบวนการสร้างแกนนำโดยการอบรมให้ความรู้และการลงมือปฏิบัติจริง ได้แกนนำ 3 กลุ่ม ได้แก่ แกนนำการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อ แกนนำด้านอาหารสุขภาพ และแกนนำด้านการดูแลรักษาตนเอง


คำสำคัญ: ชุมชนสุขภาวะ, ศักยภาพของชุมชน, การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ไฟล์แนบ

  1. paper 2561-สุชาดา.pdf