การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนา ทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์

ลักษณะผลงาน : อื่นๆ ระบุ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/10/2557 - 26/05/2560

บทคัดย่อ

บทความนี้นาเสนอความหมาย และรูปแบบของการเรียนรู้จากการให้บริการ (Service-Learning) และแสดงให้เห็นว่า Service-Learning ช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลอย่างไร โดยยกตัวอย่างจากงานวิจัย และข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้น ยังได้นาเสนอกระบวนการในการจัดกิจกรรม Service-Learning ที่ได้ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้เคยทามาที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่สนใจจะนากิจกรรม Service-Learning ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา


คาสาคัญ: การเรียนรู้จากการให้บริการ, การพัฒนาทักษะทางปัญญา, การพัฒนาคุณค่าวิชาชีพ, นักศึกษาพยาบาล