การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
  2. อาจารย์ลัดดาวัลย์ เตชางกูร

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงพรรณา    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 03/08/2558 - 06/04/2559

บทคัดย่อ

การวิจัยนเี้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถปุระสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการ ใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำ นวน 84 คน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 และ อาจารย์พยาบาล 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย1) แบบประเมินการวางแผนการพยาบาล 2) แบบประเมินความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล 3)แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลในการนำ กระบวนการพยาบาลไปใช้ และ 4)แนวคำ ถามการสนทนากลุ่มนักศึกษาพยาบาล เก็บข้อมูลโดยการสนทนา กลุ่มในนักศึกษาพยาบาล และอาจารย์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิบัติ การพยาบาลพื้นฐานอยู่ในระดับดี (mean = 4.11, S.D. = .291) ปัญหาการใช้กระบวนการพยาบาลของ นกัศกึษาพยาบาลพบมากทสี่ดุคอื ขาดทกัษะในการประเมนิภาวะสขุภาพ สว่นกจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน ทสี่ง่เสรมิความสามารถในการใชก้ระบวนการพยาบาล คอื 1)การตงั้เปา้หมายในการเรยีนของนกัศกึษา 2) ฝกึ การวางแผนการพยาบาลนำ ไปใช้ปฏิบัติกับผู้ป่วย 3) มีอาจารย์ให้คำ แนะนำ 4) มีการประชุมปรึกษาก่อนและ หลังการปฏิบัติงาน 5) มีการเรียนรู้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม 6) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง เป็นระบบ 7) มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง และต่อบุคลากรทางสุขภาพอื่นๆ ส่วนแนวทางการส่งเสริมความสามารถ ในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เตรียมความรู้ ฝึกทักษะ การใช้กระบวนการพยาบาลในนักศึกษา 2) อาจารย์ควรปรับวิธีการสอน การมอบหมายงาน ประเมินผลการ ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติงาน 3) สถาบันหรือคณะพยาบาลควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ การใช้กระบวนการพยาบาลโดยเพิ่มชั่วโมงการฝึกการเขียนวางแผนการพยาบาล ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำ ไปใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพการใช้กระบวนการ พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในวิชาการพยาบาลสาขาอื่นๆ ในสถาบันการศึกษาพยาบาล

 


คำสำคัญ: ความสามารถในการเรียนรู้, กระบวนการพยาบาล, นักศึกษาพยาบาล