การพัฒนาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
  2. ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย
  3. อาจารย์รังสรรค์ มาระเพ็ญ
  4. อาจารย์ณัฐรพี ใจงาม
  5. ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี

ลักษณะผลงาน : เชิงพัฒนา    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/10/2559 - 30/09/2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 2) ศึกษาการจัดการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของครอบครัวเด็กปฐมวัย  3) พัฒนาแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน และ 4) สืบค้นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยได้แก่ ครูพี่เลี้ยง อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติที่สะท้อนต่อการสร้างเสริมสุขภาพของครูพี่เลี้ยง และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการของครอบครัวในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย และข้อคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงาน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการสร้างเสริมสุขภาพ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ one-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า

  1. ครูและอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในศูนย์เด็กเล็กมากกว่า 10 ปี มีความรู้และทัศนคติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (mean=4.09,sd=0.45) และมีวิธีปฏิบัติที่สะท้อนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (mean=3.03, sd=0.55) ระดับดี
  2. บิดา มารดา มีการรับรู้ความสามารถในการจักดการส่งเสริมสุขภาพ ความพยายามและความร่วมมือกันของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 43.55, 12.43, และ 29.40 ตามลำดับคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความร่วมมือกันของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทั้ง 5 แห่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>.05)
  3. สภาพการดำเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนเขตบางพลัด เป็นไปตามกรอบมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบนฐานความต้องการของครูพี่เลี้ยงและอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กได้แก่ แผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ และแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กโดยมี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จอันได้แก่ ด้านผู้นำ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสร้างเครือข่ายและการสนับสนุน และด้านความรู้ ความสามารถของบุคลากร

        ข้อเสนอแนะ: ศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโดยมีบิดามารดา ผู้ปกครองหรือสมาชิกครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนโดยเน้นพฤติกรรมสุขภาพเช่น ด้านการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารของเด็ก

 

ไฟล์แนบ