โครงการ "การประเมินภายนอกโครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์" ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
  2. ผ.ศ.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์

ลักษณะผลงาน : อื่นๆ ระบุ    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 10/04/2560 - 09/12/2560

บทคัดย่อ