คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการ SDU Research Club
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2019, 312 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการ SDU Research Club กลุ่มอัตลักษณ์พยาบาลและสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น สำหรับอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน และคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ รองศาสตราจารย์ วิชัย พาณิชย์สวย ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านพยาบาลและสุขภาวะ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านพยาบาลและสุขภาวะเชิงบูรณาการ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน และคณะครุศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนความคิด และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่สามารถนำไปขอรับทุนสนับสนุนต่อไป


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)