ประชาสัมพันธ์ ช่อพุดน้ำบุศษ์-ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 8 (รหัส 57) เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้บัณฑิตและศิษย์เก่า
วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2019, 1113 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า 

 

 

ประชาสัมพันธ์ ช่อพุดน้ำบุศษ์-ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 8 (รหัส 57) เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้บัณฑิตและศิษย์เก่า ในกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านความรู้ ปัญญา และการสะท้อนคิด” วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร)

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)