ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Simulation-Based Education in Nursing
วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2019, 493 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรมโครงการจากงานบริการวิชาการสู่การพัฒนาความเชี่ยวชาญของคณะ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Simulation-Based Education in Nursing โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ วิทยากร ได้แก่ ดร.ประกอบ กรณีกิจ บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ในสถานการณ์เสมือนจริง Basic Principle of SBL, การออกแบบการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริง Designing Simulation-based Learning ช่วงบ่าย Workshop 1 เรื่อง Designing SML Course วิทยากรประจำกลุ่ม สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดย อาจารย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ และอาจารย์ลดดาวัลย์ เตชางกูร กลุ่มที่ 2 สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น อาจารย์พัชมน อ้นโต และ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ศรีทะแก้ว กลุ่มที่ 3 สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ โดย อาจารย์สุนิดา ชูแสง และอาจารย์นิรัตน์ชฎา ไชยงาม กลุ่มที่ 4 สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช โดย อาจารย์ศิริพร นัทเสนีย์ และ อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ สาขาการพยาบาลชุมชน โดย อาจารย์รังสรรค์ มาระเพ็ญ และ อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด Workshop 2 เรื่อง การออกแบบ SBL tools ช่วงบ่าย อภิปรายกลุ่ม เรื่อง บูรณาการใช้สถานการณ์จำลอง วิทยากรโดย คุณรณน ดลรึเดช และคณะ จาก บริษัทโฟร์ดี อี เอ็ม, คุณคณิน บุญทอง และคณะ จากบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์, คุณรจน์ ไชยสิทธิ์ และคณะ จากบริษัทไพรม์ เมดิคอล ในวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)