มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2019, 220 views
ประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (09 เมษายน 2020)