คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน 
วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2019, 441 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตรารย์พิริยา ศุภศรี ประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง จิระวรานันท์ กรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส กรรมการ, อาจารย์เอกชัย จากศรีพรม เลขานุการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม กรรมการ ในระหว่าง วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)