คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการป้องกันมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2019, 352 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการป้องกันมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และนักศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งส่งเสริมแนวทางในการเฝ้าระวังและทักษะการป้องกันตนจากมลพิษฝุ่นละออง ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านการทำกิจกรรมจำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) PM 2.5 คืออะไร 2) ผลกระทบทางสุขภาพของ PM 2.5 3) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษ PM 2.5 4) ทักษะการป้องกันตนจากมลพิษ PM 2.5 5) การเฝ้าระวังมลพิษ PM 2.5 ด้วยตนเอง 6) กระบวนการติดตามตรวจสอบมลพิษ PM 2.5 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (30 ตุลาคม 2020)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน...